Такси за административни услуги

ТАКСИ

за административни услуги по гражданско състояние

Извлечение от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени науслуги на територията на община Момчилград

(Приета  с Решение № 23 от 17.12.2003 г. с последно  изм. и доп. с Решение № 91/26.06.2014 г.на ОбС - Момчилград )

………….

Чл. 51, ал. 1

  Наименование на услугата Необходими документи Такса
т.1 Издаване на удостоверение за наследници, в това число:    
  - когато починалото лице е български гражданин

- Заявление – Декларация по образец

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

10,00 лв.
  - когато починалото лице не е български гражданин   50,00 лв.
т.2 Издаване на удостоверение за семейно положение

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.3 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

-Искане по образец

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.4 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.5 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса 

- Удостоверение за раждане на децата

5,00 лв.
т.6 Издаване на удостоверение за правно ограничение - Заявление по образец 5,00 лв.
т.7 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението

- Искане по образец

- Документ за платена такса

- Копие от чуждестранен документ за самоличност

- Карта за постоянно пребиваващ чужденец

- Писмено разрешение за постоянно пребиваванеиздадено от органа на МВР

- Други официални документи

5,00 лв.
т.8 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

- Искане по образец

- Официален документ за чуждия гражданин

- Изрично пълномощно-в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

10,00 лв.
т.9 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно

- Копие от документа за самоличност на чуждия гражданин

- Документ за платена такса

10,00 лв.
т.10 Издаване на удостоверение за постоянен адрес

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.11 Издаване на удостоверение за настоящ адрес

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Документ за платена такса

3,00 лв.
т.12 Издаване на удостоверение за промени в постоянен адрес

- Документ за самоличност

- Заявление за постоянен адрес

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.13 Издаване на удостоверение за промени в настоящ адрес

- Документ за самоличност

- Заявление за настоящ адрес

- Документ за платена такса заявление

Няма такса
т.14 Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Заявление по образец

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.15 Издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за сключен граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.16 Оформяне на документи за придобиване и възстановяване на българско гражданство с Указ на президента

- Документ за самоличност на титуляра/родител (за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно

- Актуална снимка

- Заверено копие от акт за раждане и други документи по гражданско състояние

- Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната

- Документ за платена такса

40,00 лв.
т.17 Оформяне на документи на лица, постоянно и временно пребиваващи в Р.България

- Удостоверение за постоянен адрес

- Удостоверение за вписване в картотечен регистър на населението

50,00 лв.
т.18 За обработка на съдебни решения от чужбина и отбелязване в регистрите на населението

- Заявление по образец

- Документ за самоличност

- Бракоразводно решение от чужбина, легализиран и преведен на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството

на външните работи по законоустановения ред.

- Идентичност на имената и на двамата съпрузи

- Документ за платена такса

40,00 лв.
т.19 Изготвяне на документи за допитване до Министерство на правосъдието за наличие на българско гражданство

- Молба по образец

- Документ за самоличност на титуляра/родител( за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно

- Актуална снимка

- Заверено копие от акт за раждане и други документи по гражданско състояние

- Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната

- Документ за платена такса

40,00 лв.
т.20 Заверка на документи, предназначени за чужбина

- Документ за самоличност

- Изрично пълномощно в случаите когато искането се подава от пълномощник

- Документ за платена такса

10,00 лв.
т.21 За всички други видове удостоверения по искане на граждани

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Документ за платена такса

10,00 лв.
т.22 За преписи от документи и заверка/по 5,00 лв. за всяка страница

- Искане по образец

- Документ за самоличност

- Документ за платена такса

5,00 лв.
т.23 Сключване на граждански брак, в това чило:

- Документ за самоличност

- Медицински свидетелства

- Декларации по чл. 9, ал. 1 от СК

- Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, ако е сключен брачен договор (чл. 9, ал. 2 от СК).

- Заявление по образец

 
  а) с провеждане на ритуал в залата на общинска администрация:

- Заявление по образец

- Документ за платена такса

 
  - в работни дни   40,00 лв.
  - в почивни дни   80,00 лв.
  - в празнични дни   120,00 лв.
  б) без провеждане на ритуал: - Заявление по образец  
  - в работни дни   30,00 лв.
  - в почивни дни   40,00 лв.
  - в празнични дни   50,00 лв.
  в) сключване на граждански брак с чужденец:

- Документ за самоличност

- Медицински свидетелство

- Декларации по чл. 9, ал. 1 от Семейния кодекс

- Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие, ако е сключен брачен договор (чл. 9, ал. 2 от СК).

- Заявление по образец

- Документ за семейно положение на чуждия гражданин

 
  - в работни дни   50,00 лв.
  - в почивни дни   100,00 лв.
  - в празнични дни   150,00 лв.
т.24 Провеждане на ритуал за сключване на граждански брак в сватбения салон, където ще се приемат поздравленията 

- Заявление по образец

- Документ за платена такса

120,00 лв.
т.25 Обработка на документи за пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина:

- Искане по Образец

- Препис от съдебното решение или съответния акт ,заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- Удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила(ако става въпрос за съдебно решение)

- Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларират, че са спазени следните условия :между същите страни, на същото основание и за същото исканеняма висящ процес пред българския съд;

- Чуждестранните документи следва да бъдат преведени и легализирани на български език, който преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред.

 
  - акт за раждане   40,00 лв.
  - акт за граждански брак   30,00 лв.
  - акт за смърт   10,00 лв.
т.26 Възстановяване на имена по чл. 19а

- Документ за самоличност

- Заявление по образец

- Нотариално заверено заявление

- Копие от регистър за раждане и сключен граждански брак (ако има такъв)

Няма такса

Чл. 51, ал. 2. Таксите за услуги  по ал. 1 се намалят с 50%, когато ползващият услугата е с намалена трудоспособност (инвалидност над 50%), което се доказва с експертно решение на ТЕЛК и РЕЛК.

Чл. 51, ал. 3. В зависимост от срока на извършване на административните услуги по чл.51, ал.1 се заплащат увеличени такси, както следва:

а) експресна               - до 8 работни часа            - в троен размер на нормалната такса;

б) бърза услуга          - 3 работни дни      - в двоен размер на нормалната такса;

в) обикновена            - 5 работни дни      - заплащат се таксите, определени в чл. 51, ал. 1.

Чл. 52 Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него;

4. Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. Поддържане на регистър на населението;

6. Учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

7. Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението;

8. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

9. (Нова с Реш. № 91/26.06.2014 г.) За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос