Наредби

Наредби

 

№ 

Наредби

Изтегли
1

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Момчилград

download
2 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Момчилград издаване на сертификат "В" download
3
Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Момчилград
download
Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград download

Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Момчилград

download

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

download

Наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Момчилград

download

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Момчилград

download

Наредба за рекламната дейност на територията на община Момчилград

download
10 

Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Момчилград

download
11 

Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград Решение № 135 от 28. 09. 2018 г.

download
12 

Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране Решение№132/28.09.2018  г. 

download
13 

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Момчилград

download
14 

Наредба за определяне размера на местните данъци - Решение №134/28.09.2018 г.

download
15 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение №131/28.10.2018 г.

download
16 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища и разпореждане

download
17 

Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинската собственост /Отменена/

download
18 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Момчилград

download
19 

Наредба за публично-частни партньорства в Община Момчилград

download
20 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград

download
21 

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Момчилград Решение №44/28.03.2019 г.

download
22 

Наредба за управления на общинските пътища на територията на Община Момчилград Решение № 133 от 28. 09. 2018 г.

download
23 

Наредба за упражняване на правата на собственост на Община Момчилград върху общинската част от капитала на търговските дружества

download
24 

Наредба за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Момчилград

download
25 

Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Момчилград

download
26 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Момчилград

download
27 

Наредба за реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

download
28 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг по чл. 4 от Закона за общинския дълг

download
29 

Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на ЗЗ от ОПФ

download
30
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Момчилград
 download
31 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Момчилград download

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865