Бюджетът на община Момчилград за 2016 година – начален план, е в размер на 14 040 656 лева.

Приходната му част е разработена отделно за делегирани от държавата дейности, вкл. тяхното дофинансиране с общински приходи – 5 913 405 лева. и общински дейности – 8 127 251 лева. Общият размер на планираните общински приходи е 8 363 915 лв., от които за финансиране на общинските дейности са предвидени 8 127 251 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 236 664 лв.

Разходната част на бюджета също е разделена на две: делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи – в размер на 5 913 405 лева, и общински дейности – 8 127 251 лева. Дофинансирането е за делегираните държавни дейности ЦДГ, Общинска администрация и училищата в с.Груево и с.Равен. Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 42 : 58.

Инвестиционната програма на общината е 5 403 117 лева, насочена към подобряване на социално-техническата инфраструктура. Най-голямата инвестиция е в размер на 4 074 714 лева за реконструкция на водоснабдителна система „Карамфил-Звездел – І етап”. Общината кандидатства и по проект „Красива България” за енергоефективни мерки за сградата на администрацията, за целта са заделени 138 836 лева за съфинансиране. Предвидени са средства за работни проекти за пътна връзка на път с.Птичар с пътя за Маказа, а също и за експониране на светилище с.Татул.

И през настоящата година общината ще продължи да работи по програми за осигуряване на заетост и обучение на безработни хора, в това число и младежи, за обгрижване на деца и възрастни с тежки заболявания, чрез осигуряване на лични асистенти и домашни санитари. Чрез създаване на форми на заетост от спечелени проекти по ОП”Развитие на човешките ресурси” общината е разкрила допълнително около 100 работни места, предстои кандидатстване по нови схеми към Агенцията за заетостта за осигуряване на временна заетост на безработни лица.

Стратегическата цел на бюджета е превръщане на Момчилград в модерна европейска община. Негови приоритети са успешното начало на инвестиции в рамките на проекти от новия програмен период 2014 – 2020; инвестиране в безопасна, привлекателна, достъпна и екологична градска среда, провеждане на активна политика за енергийна ефективност, социално включване и подкрепа на групите в неравностойно положение.

Популяризирането на Момчилград като привлекателна туристическа дестинация, създаване на разнообразен и съдържателен културен продукт, и последователни усилия за повишаване ефективността и прозрачността на общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса, също са сред приоритетите не само за 2016, но и за мандат 2015-2019 г.

29012016DSC 0176

AADSC 0172

В града и в 5 села водата е годна за пиене

 

ВиК-Момчилград съобщава, че от днес 25.01.2016 г. водата е годна за пиене и готвене в следните населени места: гр. Момчилград, селата Загорско, Прогрес, Багрянка, Чуково и Соколино.

 

От Ръководството

Покана №1 от 22.01.2016г. за заседание на ОбС – Момчилград

П О К А Н А   №1

22.  01.  2016 г.

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

 

         На  29. 01. 2016 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

               

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отпускане на еднократна социална помощ на Е. К. Ю.  от с. Птичар, общ. Момчилград.

2. Определяне на представители на община Момчилград в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали

3. Приемане на Отчет на МКБППМН за 2015 г. и план –програма за 2016 г.

4. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2015 г. и Общински план за младежта за 2016 г.

5. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2016 г.

6. Приемане на културен календар на община Момчилград за 2016 г.

7. Даване на съгласие за кандидатстване с проектни предложения по Проект „Красива България” 2016 г.

8. Решение за даване на съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – община Момчилград” за финансиране на дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Договор за безвъзмездно финансиране №РД 50-175/07.12.2015 г. сключен между СНЦ „МИГ – община Момчилград”, МЗХ и ДФЗ – РА

9. Прилагане разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мери и пасища ПОС засягащи се от обект „Укрепване на републикански път ІІ -59 „Момчилград- Крумовград- Ивайловград” участък от км. 18+250 до км. 18+820”

10. Одобряване на ПУП - ПП за временен обходен път за обект„Укрепване на републикански път ІІ -59 „Момчилград- Крумовград- Ивайловград” участък от км. 18+540 до км. 18+820”

11. Разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ и съответните схеми на техн. инфраструктура за поземлен имот №006100, земл. с. Балабаново , ЕКАТТЕ 02292 м. „Кирезлик”, общ. Момчилград, собственост на Пламен Илиев Мароков, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно жилищно застрояване.

12. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 037006 в м. „Спа Корусу”, земл. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, собственост на Хасан Йълмаз, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона - Жм с ниско етажна застрояване.

13. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПР, във връзка с обособяване на нова улица – тупик с начална осова точка намираща се между о.т. 450 и о.т.661 по ул. „Генерал Генев” и преминаваща през УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 107 по плана на гр. Момчилград, за да обслужва цитираните имоти и да осигури достъп за намиращите се в КВС ЗЗ.

14. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.

15.Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2015 година.

16. Актуализиране и предоставяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост за индивидуално ползване от земеделски стопани и правила за ползването им.

17. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2016-2019 г./Приложение – виж вCD!/

18. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2016 г./Приложение – виж вCD!/

19. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2016 г./Приложение – виж вCD!/

20. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2015 г./Приложения – виж вCD!/

21. Приемане на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2016 г. на община Момчилград.

22. Приемане бюджета на община Момчилград за 2016 г./Приложения – виж вCD!/

23. Други.

24. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26.01.  2016 г. –ВТОРНИК

.

14.00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и т. 22 

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

27. 01. 2016 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15.00 часа по т. 10, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

16.00 часа по т. 1, 2, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

3.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

28.01. 2016 г. –ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа по т. 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15.30 часа пот. 1, 3,  4, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21 и т. 22

от Проекто – дневния ред

2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

На вниманието на земеделските стопани!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО КАМПАНИЯ ИСАК 2016 год.

I.ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН ПО НАРЕДБА 3/1999Г.

 • Декларация от районния ветеринар
 • Заверена анкетна карта от ветеринар
 • Копие на лична карта
 • Копие на БУЛСТАТ или копие на удостоверението за БУЛСТАТ
 • Диск съдържащ ушните марки на животните които фигурират в обекта на съответния стопанин
 • Ако кандидатът иска да се регистрира или пререгистрира със земя, трябва да предостави копие от препис решение със скица или договор за наем или аренда за съответните парцели които фигурират на анкетната карта.

Краен срок за пререгистрация на земеделските стопани е до 28.02.2016г.

 

II.ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 1. Регистрация на правно основание за лични или за наследствени земи:

        -     наличие на копие от нотариален акт или копие от препис решение;

        - въз основа на нотариалния акт или препис решението се попълва Декларация по Чл. 69 по образец на съответното ОСЗ;

 1. Регистрация на правно основание за имоти взети с договор за наем или аренда за една или за повече стопански години:

- копие от договора за наем или аренда;

- въз основа на договора за наем или аренда се попълва Заявление по Чл.70 по образец на съответното ОСЗ;

 1. Многогодишните договори които са вкарани в системата на ОСЗ вече фигурират до изтичане  на срока на договора и не подлежат на повторно регистриране.

Краен срок за регистрация на правното основание е 15.02.2016г.

 

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, ДЗС, СМК, СКЮ, ЕЖСК, ДПЖ, ДЖСК, СП, СЗ, СЗо, ПНДП, ПНДЖ3)

 

 • Регистрирано правно основание на парцелите с които кандидатът иска да участва по схемите за директните плащания
 • Задължителна регистрация като земеделски стопанин по Наредба 3 (да има зелена карта)
 • Животните трябва да са регистрирани в системата на БАБХ, ако предстои актуализация на броя на животните, това би трябвало да стане преди да почне кампанията (преди 01.03.2016г.)
 • Копие на ЛК – 2бр.
 • Копие на Удостоверение за банкова сметка – 2бр.
 • Ако кандидатът иска да кандидатства със земя, на деня на кандидатстване трябва да донесе документите за правно основание (договор за наем, договор за аренда, нотариален акт, препис решени или скици).
 • Ако кандидатстването ще стане чрез пълномощно трябва също 2бр. копие на пълномощното и 2бр. копие на личната карта на упълномощеното лице.

Срок за кандидатстване е:

От 01.03.2016г. – до 15.05.2016г. (редовна кампания)

От 16.05.2016г. – до 09.06.2016г. (със санкции)

 

IV.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СХЕМА ЗА ПРЕДХОДА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ

 1. 1.Схема за ПНДТ(тютюн) – 2007-2009г.

           -   е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или

           - е собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или

           -   стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ;

 1. 2.Схема за ПНДЖ1 (животни) – 2007-2009г.

          - Кандидатът единствено трябва да притежава 70% от броя на животните от референтния период 2007-2009.

 1. 3.Схема за Мярка 211 и 212 (НР1 и НР2) и Схема за натура 2000

- Единствено трябва да е регистрирано правното основание в системата на ОСЗ.

Срок за кандидатстване е:

От 01.03.2016г. – до 15.05.2016г. (редовна кампания)

От 16.05.2016г. – до 09.06.2016г. (със санкции)

 

СЪГЛАСУВАНО С ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - МОМЧИЛГРАД

 

На вниманието на обществеността!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВиК-Момчилград съобщава поради обилните валежи през дните 16 и 17.01.2016 г. в резултат на който са наводнени ПС ”Загорско” и ПС ”Г. Кула”. Поради завишената мътност и завишеното съдържание на хлорна вар за дезинфекция водата в следните населени места няма да е годна за пиене и готвене до второ нареждане а единствено само за битови нужди: гр. Момчилград ,селата Загорско, Прогрес, Багрянка, Чуково,Соколино,Карамфил,Синделци,Чайка,Звездел,Пазарци,Джелепскo,Ауста и мах. Батковци.

Утре отново неучебен ден за СОУ „Н.Й. Вапцаров“ – Момчилград

Със заповед на кмета на община Момчилград инж. Сунай Хасан 20 януари 2016 год. е обявен за неучебен ден за СОУ „Н.Й. Вапцаров“ - Момчилград, предвид довършителните ремонтни дейности по наводненото котелно помещение.

СОУ „Н.Й. Вапцаров“ – Момчилград в принудителна двудневна ваканция

Със заповед на кмета на община Момчилград инж. Сунай Хасан дните 18 и 19 януари 2016 год. са обявени за неучебни, което се отнася само за СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград, предвид бедственото положение и наводненото котелно помещение от неспирните проливни дъждове.

В другите учебни заведения ще се проведат нормални учебни занятия.

Община Момчилград стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа

Община Момчилград стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в Центъра за социални услуги към Община Момчилград.

Центъра за социални услуги е създаден по проект „Подкрепа за независим живот”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 – 2.002 – 0089 – C001 по схема „Независим живот”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

От услугите в Центъра ще могат да се възползват лица с увреждания и граждани над 65 години, които не могат да се обслужват сами.

За работа в центъра могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
•безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Срока за кандидатстване за ползване на услугите на Центъра, както и за работа като домашен помощник, социален асистент или личен асистент е от 18.01.2016г. до 12.02.2016г.

Заявления могат да се получат от стая 25 и стая 26 на 3 ет. от сградата на общинска администрация, както и от сградата, където се помещава Домашен социален патронаж.

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия етап, който стартира на 13.01.2016г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата „Обучения и заетост за младите хора“ за двата етапа е 115 млн.лв.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата, работодателите ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 13.01.2016г. Това, което проектът предлага за тях е възстановяване на средства за заплата на работниците за период до 6 месеца, включително и дължимите към тях осигуровки, както и поемане на средствата за наставници в размер на половин минималната работна заплата до 3 месеца.

За търсещите работа младежи:

Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост за младите хора”, могат да подават своите заявки вДирекция „Бюро по труда” Момчилград от 13.01.2016 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

                               За повече информация: ДБТ Момчилград/стая №8

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 2016г.

regional_development_banner

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Приключи първия етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Изказваме своята благодарност за проявената активност от Ваша страна, с което Община Момчилград се нареди сред отличниците по сключени договори - 12 от 14 сгради отговарящи на условията. Вече сме на етап избор на изпълнители на СМР и се надяваме напролет да започне и самото саниране на блоковете.

Искаме да ви уведомим, чеслед приемане на ново Постановление на МСизпълнението на програмата продължава и

от 2016 г. ще са допустими и:

 • многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които не попадат в обхвата на Националната програма - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение,
 • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди април 1999 г.,

  Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

  Призоваваме Вида проявите същата активност и организираност и през 2016 г., като за целите на програмата е  необходимоУчредяване и регистриране наСдружение на собствениците /СС/, което включва:

  Провеждане на Общо събрание с официална покана за свикване. Това прави Управителният съвет на етажната собственост.

  На събранието се приема решение за учредяване на Сдружение на собствениците. Определя се наименование на сдружението и се приема Споразумение за създаване на сдружението. Избират се Управителен и Контролен съвет. Документите се внасят в Агенцията по вписванията.

  Необходимо е още даване на съгласие община Момчилград да изпълни мерки за енергийна ефективност в/по сградата.
  Сред документите са протоколи за събранието, справка за собствениците на апартаментите в целия блок. Последната стъпка е сключването на договор с общината.

 • Списъкна допустимите многофамилни жилищни сгради в гр.Момчилград

  Ул./Адрес

  етаж

  квартал

  УПИ

  пл.сн.№

  площ/м2

  разгъната площ

  1

  Капитан Петко Войвода

  14

  5

  48

  2

  777

  379

  1895

  2

  Капитан Петко Войвода

  16

  5

  48

  2

  778

  382

  1910

  3

  Капитан Петко Войвода

  18

  5

  48

  2

  779

  414

  2070

  4

  Капитан Петко Войвода

  9

  2

  49

  2

  774

  199

  398

  5

  Капитан Петко Войвода

  11

  2

  49

  2

  772

  198

  396

  6

  Капитан Петко Войвода

  13

  6

  49

  2

  771

  321

  1926

  7

  Капитан Петко Войвода

  15

  6

  49

  2

  767

  323

  1938

  8

  Капитан Петко Войвода

  17

  5

  49

  2

  1186

  191

  955

  9

  Капитан Петко Войвода

  19

  5

  49

  2

  1187

  193

  965

  10

  Капитан Петко Войвода

  21

  5

  49

  2

   

  487

  2435

  11

  Капитан Петко Войвода

  28

  5/6

  73

  1

  1521

  864

  4520

  12

  Васил Левски

  2

  2

  49

  2

  773

  368

  736

  13

  Васил Левски

  4

  3

  49

  2

  770

  302

  906

  14

  Васил Левски

  6

  3

  49

  2

  769

  300

  900

  15

  26-ти Декември

  3

  2

  49

  2

  775

  362

  724

  16

  26-ти Декември

  5

  4

  48

  2

  776

  402

  1608

  17

  26-ти Декември

  14

  3

  96

  1

  407

  201

  603

  18

  26-ти Декември

  16

  4

  96

  1

  406

  337

  1348

  19

  26-ти Декември

  22

  2

  47

  4

  378

  236

  472

  20

  Климент Охридски

  1

  4

  47

  1

  360

  369

  1476

  21

  Климент Охридски

  3

  5

  47

  2

   

  234

  1170

  22

  9-ти Септември

  5

  5

  42

  9

  740

  426

  2130

  23

  Стара Планина- Бл.АПК

  2

  4

  42

  8

  736

  196

  784

  24

  Чучулига

  2

  4

  42

  9

  730

  180

  720

  25

  Чучулига

  4

  4

  42

  3

  729

  178

  712

  26

  Чучулига

  8

  4

  42

  5

  727

  178

  712

  27

  Гюмюрджинска

  61

  4

  40

  6

  677

  270

  1080

  28

  Гюмюрджинска

  47

  3

  40

  1

  685

  320

  960

  29

  Гюмюрджинска

  13

  9

  6

  1

  339

  299

  2691

  30

  Гюмюрджинска

  11

  9

  6

  1

  160

  322

  2898

  31

  Гюмюрджинска

  24

  2

  96

  3

  418

  179

  358

  32

  Гюмюрджинска

  26

  2

  96

  3

  417

  177

  354

  33

  Гюмюрджинска

  28

  2

  96

  5

  416

  137

  274

  34

  Гюмюрджинска

  56

  4

  41а

  12

  688

  322

  1288

  35

  Гюмюрджинска

  60

  3

  41а

  12

  690

  167

  501

  36

  Гюмюрджинска

  62

  4

  41а

  12

  691

  315

  1260

  37

  Гюмюрджинска

  64

  8

  41а

  12

  1172

  259

  2069

  38

  Георги Бенковски

  1

  5

  39

  8

  1171

  467

  2335

  39

  Георги Бенковски

  5

  5

  89

  1

  654

  322

  1610

  40

  Георги Бенковски

  7

  5

  89

  1

  655

  323

  1615

  41

  Георги Бенковски

  96

  6

  22

  9

  1603

  510

  3060

  42

  Пролет

  1

  5

  89

  1

  657

  328

  1640

  43

  Пролет

  8

  4

  86

  11

  524

  228

  912

  44

  Пазарска

  2

  5

  39

  2

  1094

  193

  965

  45

  Маказа

  2

  2

  39

  8

  652

  513

  1026

  46

  Маказа

  4

  3

  39

  9

  653

  221

  663

  47

  Маказа

  6

  3

  39

  10

  663

  358

  1074

  48

  Маказа

  8

  3

  39

  1

  664

  342

  1026

  49

  Маказа

  1

  4

  40

  6

  676

  359

  1436

  50

  Маказа

  3

  4

  40

  3

  675

  262

  1048

  51

  Маказа

  7

  3

  40

  1

  673

  333

  999

  52

  Маказа

  9

  4

  40

  1

  684

  202

  808

  53

  Маказа

  11

  4

  40

  1

  1188

  391

  1564

  54

  Маказа

  13

  5

  18

  4

  1048

  200

  1000

  55

  Момчил Войвода

  4

  3

  16

  1

  456

  176

  528

  56

  Момчил Войвода

  6

  3

  16

  1

  458

  149

  447

  57

  Момчил Войвода

  8

  3

  16

  1

  459

  206

  618

  58

  Момчил Войвода

  12

  5

  16

  1

  1604

  1121

  5605

  59

  Момчил Войвода

  1

  4

  16

  1

  439

  405

  1620

  60

  Момчил Войвода

  3

  5

  16

  1

  434

  372

  1860

  61

  Момчил Войвода

  5

  4

  16

  1

  433

  423

  1692

  62

  Александър Самболийски

  2

  3

  16

  1

  465

  179

  537

  63

  Тополите

  1

  5

  21

  1

  1047

  403

  2015

  64

  Сан Стефано

  8

  5/6

  11A

  1

  1595

  411

  2260

  65

  Сан Стефано

  6

  5/6

  11

  1

  1596

  912

  4809

  66

  Сан Стефано

  6

  6

  64

  1

  1596

  911

  5466

  67

  Шипка

  1

  3

  6

  13

  328

  160

  480

  68

  Шипка

  3

  6

  13

  329

  174

  522

  69

  Тракия

  2

  2

  55

  1

  941

  155

  310

  70

  Тракия

  4

  2

  55

  1

  945

  299

  598

  71

  Пирин

  1

  5

  52

  2

  1167

  417

  2085

  72

  Пирин

  3

  5

  52

  2

  1168

  398

  1990

  73

  Пирин

  5

  5

  52

  2

  1642

  412

  2060

   

  Методическите указания можете да изтеглите на адрес: arhiv.momchilgrad.bg/sanirane

  Гражданите могат да получават информация и да задават въпроси за кандидатстване по Националната програма за саниране на сгради в Отдел „Европейски програми и програми”

  инж. Севдалин Огнянов – зам. кмет и

  Небахат Юсеин – началник отдел ЕПП

  на следните телефони: 03631/7854 и 03631/ 7867;

  Да променим заедно облика на нашия град!

  инж. Сунай Хасан

  Кмет на Община Момчилград

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПИ-1935-МОМЧИЛГРАД”

  ПОКАНА

  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПИ-1935-МОМЧИЛГРАД”

   

             Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен Клуб Родопи – 1935 -Момчилград” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 3 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на15.02.2016 г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Момчилград, ул. „26-ти декември” №12, ет. 2 – в заседателната зала на общинска администрация. Поканени за участие са всички членове на сдружението, при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

                 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2013 - 2015 г.;

              2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2013 - 2015 г.;

              3. Промени в Устава;

              4. Освобождаване на настоящия и избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет;

              5. Освобождаване на настоящия и избор на нов Председател на Управителния съвет;

              6. Разни.

             При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

             Поканата за Общото събраниеe поставeна на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 72 и е обнародвана по електронен път в интернет страницата на община Момчилград най-късно до 07.01.2016 г.

                

  Побратимени общини

  Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

  Община БорноваОбщина Язмос   

  За контакти

  гр. Момчилград,

  ул. "26-ти декември" №12 

  област Кърджали, п.к. 6800

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Кабинет на кмета

  03631/7841; 03631/7849 (факс)

  Горещ телефон

  03631/6527