Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            Заседание на Общински съвет - Момчилград от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ чрез онлайн платформата Zoom на 26.02.2021 год. /петък/ от 10.00 часа при следния  проект:        

ДНЕВЕН РЕД:

            1.Изпълнение на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през първото и второто полугодие на 2020 г.

2.Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора към 31.11.2020г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.

3.Одобряване на пазарни оценки на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2021г., за който има решение за продажба (Вх. №38/11.02.2021 г.).

4.Одобряване на пазарни оценки на имоти-частна общинска собственост(училищни сгради), включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2021г., за които има решение за продажба (Вх. №37/11.02.2021 г.).

5.Одобряване на пазарни оценки на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2021г., за който има решение за продажба (Вх. №32/11.02.2021 г.).

6.Одобряване на пазарни оценки на поземлени имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2021г., за които има решение за продажба.

7.Вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.(вх. №31/11.02.2021 г.)

8.Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда(Вх. №35/11.02.2021 г.).

9.Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда(Вх. №34/11.02.2021 г.).

10.Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда(Вх. №33/11.02.2021 г.)

11.Разрешение за изработване на проект за ПУП на съседни поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии и граничещи с такава, с идентификатори 65961.3.54 и 65961.3.56 по кадастралната карта на с. Седлари, общ. Момчилград, обл. Кърджали – съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

12.Одобряване на ПУП-ИПР за регулационен квартал №16 по плана на гр. Момчилград, премахващ рег. квартал 40, обособяващ нови регулационни граници на квартали 16 и 18 и обособяващ нови регулационни квартали 16Б и 17 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали – съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

13.Приемане на дарение на ПИ с идентификатор №48996.39.53 по ККР на гр. Момчилград.

14.Разрешаване изразходване на средства по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за инвестиции, определени в чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба №7/17.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за нуждите на община Момчилград.

15.Приемане годишен отчет за изпълнението на мандатна програма за управление на кмета на община Момчилград за 2020 година. 

16. Приемане на нова Наредба за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Момчилград.

            17.Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград за 2020 г.

            18.Одобряване на проект за изменение на ПУП на част от урбанизирана територия с обхват на регулационнни квартали 10, 11, 13, 14, 17 и 19 на с. Постник, общ. Момчилград с цел изменение на улична регулация по осови точки 221 28, 2930, 31, 72, 73 и 74 – разрешение за частична промяна на предназначението на УПИ І- „за училище“, кв. 13 по плана на с. Постник, одобрен със Заповед 1703/04.08.1972 г. и допълване на частична регулация одобрена със Заповед 590/25.09.1980 г., съгласно чл. 134, ал. 2 , т. 1 и чл. 208 от ЗУТ. 

            19.Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

23.02.2021 г. – ВТОРНИК

13.30 часа по т.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. 16 и т. 18 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по т. 12, 15, 16 и 17  от Проекто – дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

                        15.00 часа по т. 6, 11, 12, 13, 14, 15 и т. 16 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              16.00 часа по т. 12, 15 и т. 16  от Проекто – дневния ред

4.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

24.02.2021 г. – СРЯДА

13.30 часа по т.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 и 17 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Бюджет, финанси и икономика

14.30 часа по т. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 и т. 18 от Проекто – дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.30 часа по т.2, 11, 12, 15 и т. 16 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

Забележка: Заседанията на ПК ще се проведат от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ чрез онлайн платформата Zoom!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос