Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 09.03.2021 г. (вторник) от 10. 00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:               

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Изменение на Договор за учредяване на право на пристрояване от 12.09. 2019 г., вписан с дв. вх. №1294 и вх. №1294, акт №117, том V/12.09. 2019 г. на СВ при АВ в РС – Момчилград.

2. Одобряване на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии (м.„Кайряк” в землището на гр.Момчилград) с идентификатор  48996.78.20 (305 м²) по КККР на гр.Момчилград, обл. Кърджали съгласно чл.129, ал. 1 от ЗУТ.

            3. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

            4. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Момчилград.

            5. Одобряване на три годишна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година на община Момчилград.

            6. Приемане на План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2021 г. на община Момчилград.

            7. Приемане бюджета на община Момчилград за 2021 г.

            8. Питания и изказвания.

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот”! Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

05.03.2021 г. – ПЕТЪК

              14.30 часа по т. 1, 6 и 7  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              15.30 часа по т. 6 и 7 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              16.00 часа по т. 2, 3, 6 и 7 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

08.03.2021 г. – ПОНЕДЕЛНИК

              13.30 часа по т. 1, 2, 4, 6 и 7  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по т. 6 и 7  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т. 6 и 7 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16.00 часа по т. 4, 5, 6 и 7 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос