Покана за заседание на Общински съвет - Момчилград

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 23.04.2021 г. (петък) от 10.00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:               

ДНЕВЕН РЕД:

            1.Отпускане на еднократна социална помощ на Ш.А.М.,жител на гр. Момчилград.

            2.Отпускане на еднократна социална помощ на Н.С.О., жител на с. Лале, община Момчилград.

            3.Отпускане на еднократна социална помощ на С.И.М., жител на гр. Момчилград.

            4.Отпускане на еднократна социална помощ на С.А.А., жител на гр. Момчилград.

            5.Отпускане на еднократна социална помощ на А.А.Ю., жител на гр. Момчилград.

            6.Отпускане на еднократна социална помощ на М. М. И., жител на с. Нановица, общ. Момчилград.

            7.Отпускане на еднократна социална помощ на П.С.М., жител на гр. Момчилград.

            8.Приемане на годишния баланс на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград и „Медицински център – МГ“ ЕООД, гр. Момчилград за 2020 г.

            9.Приемане на отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2020 г. и Програма за закрила на детето за 2021 година.

            10.Кандидатстване на община Момчилград по ОПРЧР 2014-2020 г. , по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 -6.002 „Патронажна грижа +“.

            11.Информиране за решение на ОС на Сдружение „За чисти Родопи“ за използване на част от отчисленията то чл. 64 от ЗУО за „Инженеринг на клетки 2 и 3 на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали и обслужваща инфраструктура на клетки 2 и 3“ от всички членове на РС „За чисти Родопи“ – Кърджали, Ардино, Джебел, Момчилград, Кирково, Крумовград, Черноочене и Ивайловград.

            12.Даване на съгласие за продажба на ПИ, предаващ се по силата на улична регулация към УПИ І, кв. 52 по ПУП на Момчилград и одобряване на ПО.

            13.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. , вземане на решение за разпореждане и одобряване на ПО.  

            14.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

            15.Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград.

            16.Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на община Момчилград и на председателя на общинския съвет.

            17.Предложение за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 в трансфер за финансиране на разходите на община Момчилград за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.

            18.Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР, одобрен със Заповед №238/20.10.1987 г. за рег.кв.2 и 3 по частичен план за регулация на мах. Дъбовец, с. Чуково, общ. Момчилград съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            19.Разрешение за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура във връзка с обект: „Изграждане на тласкател за поливната система на стадион „Хасан Семерджи“  гр. Момчилград“, съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            20.Разрешение за изработване на проект на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 17186.34.45 (площ 146 м2, стар номер 034045, вид територия – земеделска, категория 9, НТП пасище) по КККР на с. Горско Дюлево, м. Харманлък, общ. Момчилград и ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН за външно ел. захранване на ППС 6282“, разположена в ПИ с идент. 17186.34.45 извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            21.Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 02292.11.24 (площ 1343м2, стар номер 011024, вид територия – земеделска, категория 9, НТП Нива) по КККР на с. Балабаново, м. ЕВ АРДЪ, общ. Момчилград, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            22.Създаване на нови и разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии на град Момчилград, разрешение за изработване на проект на ПУП за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план (ПУП), включващ: план за регулация и застрояване – ПРЗ; план за регулация – ПР; план за улична регулация - ПУР; парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии (ПП) с териториален обхват на ПУП: кв. 1, 4, 4а, 78, 109, 110, 111, 112, НУПИ граничещ с кв. 21 по плана на гр. Момчилград; устройствени зони по одобрения и влязъл в сила ОУПО-Момчилград в частта за град Момчилград: 1Ов, 2Ов, 3Ов, 4 Ов, 3Оз, 4Жм, 5Жм, 6Жм, 7Жм, 8Жм, 9Жм, 10Жм, 5Смф – по реда на: чл. 16, чл. 16а, чл. 124а, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 и 9 от ЗУТ и чл. 17а от ЗОЗЗ.

            23.Одобряване на проект за ПУП на ПИ извън границите на урбанизираните територии (м. Кайряк в землището на гр. Момчилград) с идентификатор 48996.78.20 (305м2) по КККР на гр. Момчилград, област Кърджали съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

            24.Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие“- РА, обезпечаващ авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград“, одобрена със заповед на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. №РД-79-710/26.09.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за периода на прилагане на стратегия за ВОМР.

            25.Питания и изказвания.

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

20.04.2021 г. – ВТОРНИК

    13.30 часа по т.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,24 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Бюджет, финанси и икономика

    14.30 часа по т.8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22  от Проекто – дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

     15.30 часа по т. 8, 17, 19 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

21.04.2021 г. – СРЯДА

    13.30 часа по т. 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

      14.30 часа по т. 8, 14, 21, 22, 23 от Проекто – дневния ред

2.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

    15.30 часа по т. 8, 9 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

    16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от Проекто – дневния ред

4.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос