Покана за заседание на Общински съвет - Момчилград

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация 

СВИКВАМ:

            На 28.05.2021 г. (петък) от 10. 00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул.„Момчил войвода”№2, заседание на ОбС– Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1.Гласуване на решения от дневния ред на заседание на Общото събрание „В и К“  ООД, гр. Кърджали за 27.05. 2021 година.

            2.Отпускане на еднократна социална помощ на Ю.Х.Ю., жител на с. Сенце, община Момчилград.

            3.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград (2021-2022) и Годишен план на дейността за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Момчилград за 2021 г.

            4.Приемане на информация за дейността на НЧ на територията на община Момчилград през 2020 година.

            5.Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.425 - „МИГ – Момчилград – Крумовград“, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“.

            6.Даване съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Инвестиционна програма за климата, схема за насърчаване използването на електромобили 2021.

            7.Определяне броя, вида и местонахождението на общински жилища по своето предназначение.

            8.Сключване на нов договор с ОС „Изпълнение на наказанията“ към МП за безвъзмездно ползване на помещения от сграда с идентификатор 48996.104.149.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Момчилград.

            9.Обявяване на част от недвижим имот от частна в публична общинска собственост.

            10.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост през 2021 година, вземане на решение за разпореждане и одобряване на ПО.

            11.Даване на съгласие за продажба на ПИ, предаващ се по силата на улична регулация към УПИ І, кв. 52 по ПУП на гр. Момчилград и одобряване на ПО. 

            12.Даване на съгласие за продажба на дворно място, предаващо се по силата на улична регулация към УПИ ІV 64, кв. 7 по ПУП на с. Птичар и одобряване на ПО.

            13.Продажба на земя - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда(вх. №93/29.04.2021 г.).

            14.Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (вх. №136/18.05.2021 г.)

            15.Именуване на улици в махала Градинка на с. Седлари, общ. Момчилград.

            16.Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година.

            17.Информация по чл. 125 от ЗПФ за първото тримесечие на 2021 година.

            18.Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

25.05.2021 г. – ВТОРНИК

14.00 часа по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.00 часа по т. 1, 6 от Проекто – дневния ред

2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30 часа по т. 2, 3 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

16.00 часа по т. 8, 9, 11, 12, 13, 14 от Проекто – дневния ред

4.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

26.05.2021 г. – СРЯДА

14.00 часа по т. 6, 9, 11 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15.00 часа по т. 7, 9, 10, 12, 13, 14  от Проекто – дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

16.00 часа по т. 3, 4, 5, 15 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос