Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 30.06.2021 г. (сряда) от 10. 00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:  

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на община Момчилград за участие в Общото събрание „Асоциация по В и К – Кърджали“.

            2. Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

            3. Отпускане на еднократна социална помощ на В. Р. Г. с адрес гр. Момчилград, ул. “Хаджи Димитър“ №9.

            4. Отпускане на еднократна социална помощ на Ю. А. М. с адрес гр. Момчилград, ул. “Маказа“ №8.

            5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

            6. Даване на съгласие за продажба на дворни места, предаващи се по силата на улична регулация към УПИ І и ІІ, пл. сн. №501, 168, кв. 3 по ПУП на с. Садовица и одобряване на пазарните им оценки.

            7. Даване съгласие за обединяване на имоти – общинска собственост, находящ се в земл. на с. Седлари, общ. Момчилград с цел осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 65961..54 И 65961.3.56, местн. „Айвачаир“, земл. с. Седлари – собственост на Ахмед Исмаил Юсеин.

            8. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

            9. Добавяне на нова улица към класификатора на локализационните единици на с. Прогрес, община Момчилград.

             10. Питания и изказвания.

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот” при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

28.06.2021 г. – ПОНЕДЕЛНИК

13.30 часа по т. 1, 7 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

 14.30 часа по т. 7, 8 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

29.06.2021 г. – ВТОРНИК

13.30 часа по т. 2, 5, 6, 7, 9 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

14.00 часа по т. 3, 4 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

14.30 часа по т. 8, 9 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.00 часа по т. 5, 6, 7 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот” при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос