Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

На29.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за определяне на средищните детски градини и училища от община Момчилград през учебната 2021/2022 година.

2. Предложение за определяне на защитените детски градини и защитените училища от община Момчилград през учебната 2021/2022 година.

3. Определяне на броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2021/2022 година.

4. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на община Момчилград за участие в Общото събрание „Асоциация по В и К – Кърджали“.

5. Отчет за командировъчните пари на кмета на общината и на председателя на общинския съвет.

6. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.

7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с ПИ – общинска собственост в община Момчилград през 2021г., вземане на решение за разпореждане с имот по §4 от ЗСПЗЗ и одобряване на пазарната му оценка.

8. Определяне на маломерни имоти от ОПФ по землища на територията на община Момчилград и отдаването им под наем за стопанската 2021г. - 2022 г.

9. Разрешение за изработване на проект за ПУП на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 59361.3.20(4000 м2) по КККР съгласно чл. 14а, ал. 1 от ЗУТ.

10.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 02292.11.25 (315 м²) по КККР на с. Балабаново съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

11. Одобряване на задание за изработване и разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - план-схема за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Кабел Ср.Н за външно ел. захранване на ППС № 6151 на „Теленор България” ЕАД в ПИ 43856.11.241, с. Лисиците, общ. Кърджали, обл. Кърджали” с регистър на засегнатите имоти както следва: ПИ с идент. 04008.1.224 (с. Биволяне, общ. Момчилград с НТП за местен път, ПОС), ПИ с идент. 04008.1.225 (с. Биволяне, общ. Момчилград с НТП за местен път, ПОС) и урбанизираната територия на с. Биволяне (ПИ с идент. 04008.888.9901) по одобрен ПУП-ПП със Заповед № РД-09-49/05.03.2021 г. на Областния управител на област Кърджали, съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

12. Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 17186.34.45 (площ 146 м², стар номер 034045, вид територия - земеделска, категория 9, НТП Пасище) по КККР на с. Горско Дюлево, м. ХАРМАНЛЪК, общ. Момчилград и подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) за обект: „Кабел НН за външно ел. захранване на ППС 6282”, разположена в ПИ с идент. 17186.34.45 извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

13. Информация по чл. 125 от ЗПФ за второто тримесечие на 2021 г.

14. Приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Момчилград за първото полугодие на 2021 година.

15. Питания и изказвания.

Забележка:Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съветв голямата залата на читалище „Нов Живот”при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

С уважение,

Ерсин Юмер,(П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

27.07.2021 г. – ВТОРНИК

13.30 часа по т.4, 11, 12, 14  отПроекто – дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

14.30часа по т.6, 7, 9, 10, 11, 12 и т. 14от Проекто – дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

15.30часа по т. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14от Проекто – дневния ред

3.ПК по Бюджет, финанси и икономика

28.07.2021 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 6, 7, 10, 11, 12 и т. 14от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, общественред и административно обслужване на населението

14.30 часа по т. 1, 2, 3, 14от Проекто – дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

15.00 часа по т.1, 2, 3 и т. 14 от Проекто – дневния ред

3.ПКпо Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

16.00часа по т. 7, 8, 9, 10 и т. 14 от Проекто – дневния ред

4.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос