Общинските съветници приеха годишния доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ на общината

На сесия на Общинския съвет - Момчилград, състояла се на 26.02.2016 година бе приет годишния доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ през 2015 г.

Същото е структурирано в Общинска администрация Момчилград през 2006 г. в началото като сектор, в последствие като отдел с щатна численост 2-ма служители, прехвърлени от Агенция „Държавен вътрешен финансов контрол“ по чл.82 от закона за държавния служител. Служителите в звеното притежават сертификат „ Вътрешен одитор в публичния сектор“ , издаден от министъра на финансите. Основна цел на вътрешния одит е да подпомага организацията по отношение на изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол с цел икономичност, ефикасност и ефективност при разходване на средства, в това число и предотвратяване на измами.

Същите работят в съответствие със Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор и Етичния кодекс на вътрешните одитори, като са пряко подчинени на Кмета но Общината.

През отчетат 2015 година звеното е извършило 13 броя одита за увереност, в областта на обществените поръчки, хуманитарните и социалните дейности, администриране то на приходи, търговските дружества и други, в резултат на които са съставени 33 броя констатации, в това число 26 броя с отрицателен ефект, за които са дадени 25 броя препоръки, а една е изпратена по компетентност.

Освен това разпоредителния орган взе решения за разпореждане с общински имоти включени в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 година и одобри пазарните им оценки.

Във връзка с обявена покана на Министерството на земеделието и храните по процедура за подбор на Местни инициативни груби и Стратегии за местно развитие, се даде одобрение за вливане на СНЦ „МИГ – Община Момчилград и СНЦ „МИГ – Община Крумовград“ и обединяване на техните територии.

26022016CSC 0620

Община Момчилград осигури заетост на 20 младежи до 29-години

Община Момчилград осигури заетост на 20 младежи до 29-години по Проект „Обучение и заетост за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Договор № ОЗМ – 1 – 09 – 09 – 146#4 между Агенцията по заетостта и Община Момчилград е на стойност 61 614 лв. Срокът на договора е 6 месеца. 6 младежи са назначени като технически сътрудници в Общинска администрация (2 бр. в „Центъра за обслужване на клиенти”, 2 бр. в отдел „Образование” и 2 бр. е отдел ЕПП), а 14 като общи работници в града и селата: Биволяне, Каменец, Пазарци, Постник, Груево, Чуково.

Приключи приемът на документи за работа в Центъра за социални услуги – кандидатите са 163-ма

От декември 2015 г. Община Момчилград реализира проект „Подкрепа за независим живот”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 – 2.002 – 0089 – C001 по схема „Независим живот”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

По проекта е създаден Център за социални услуги, който е ремонтиран, оборудван и обзаведен за целите на проекта.

Предстои наемането на персонал в Центъра, състоящ се от домашни помощници, социални асистенти и лични асистенти, които ще обслужват лица с увреждания и граждани над 65 години с невъзможност за самообслужване.

До момента за работа в Центъра са кандидатствали 163 желаещи.

Срока за кандидатстване за ползване на услугите на Центъра, както и за работа като домашен помощник, социален асистент или личен асистент приключи на 12.02.2016 г.

 

 

Община Момчилград продължава приемната грижа за деца

Община Момчилград е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект ”Приеми ме 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът „Приеми ме 2015” допълва и надгражда приключилия в края на 2015 г. проект "И аз имам семейство". Целта на проекта е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата "приемна грижа" и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за:
• деца с увреждания;
• деца, жертви на насилие или трафик;
• деца, които са непридружени бежанци.

Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Утвърдените и действащите в рамките на проект "И аз имам семейство" приемни родители преминаха към проект "Приеми ме 2015" с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции. По този начин се осигури непрекъснатост на социалната услуга „Приемна грижа” за настанените деца в професионални семейства.

Желаещите да кандидатстват за приемни родители могат да подадат Заявление в ЕПГ-Момчилград, с адрес ул. ”Мадара” №2/ малката сграда в двора на СОУ ”Н. Йонков Вапцаров” град Момчилград/ тел. 03631 65-78.

Десетки майки и баби се възползваха от хубавото време и изведоха децата и внуците си в парка

Необичайно топлото време за месеца изкара повече от 50 майки и над десет баби в градския парк в Момчилград. Днес паркът бе изпълнен с детски глас и много игри. Докато децата играеха на детската площадка, а малките спяха в своите колички, то майките им не изпуснаха шанса да проведат и някой друг разговор помежду си.

От хубавото време се възползваха и много пенсионери.

По данни на ГРАО през миналата година общо 134 деца са проплакали в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“, което е с 23 пеленачета повече спрямо 2014-та. От тях 85 са с постоянен адрес в общината, а 49 с адрес друга община. Родените в друга община момчилградчани са 24, а на 516 родени в чужбина са пресъставени актове за раждане.

За същия период от време 50 души са починали в Момчилград, други 21 момчилградчани са издъхнали в друга община и на 107 са пресъставени актове за смърт. 15 са починалите с постоянен адрес друга община.

100 са двойки сключили граждански брак в Момчилград през 2015-та, като 36 са венчавките в друга община. На 312 бракосъчетани са пресъставени актове за брак от чужбина. За същия период само 22-ма младоженци от друга община са се клели във вярност в Момчилград.

22022016parkDSC 0454

22022016parkDSC 0455

 

Чествахме 21 февруари – Международен ден на майчиния език

"Качество на образованието, език/езици на обучение и учебни резултати"

Международният ден на майчиния език – 21 февруари, бе отбелязан подобаващо с богата културно-развлекателна програма в Момчилград. В понеделник вечерта самодейни трупи, фолклорни групи, хумористични персонажи, вокалисти, млади поети и писатели от училищата в Момчилград, селата Равен, Груево, Звездел и Нановица очароваха всички в пукащата се по своите шевове зала на разпределителния орган в читалище „Нов живот“ в града. По-вече от два часа с изпълнения на песни, танци, рецитали, скечове, театрални сценки, хумор, сатира и комични „сработвания“ и напявания между снаха и свекърва, участниците внесоха настроение и колорит сред присъстващите. Ученици, учители, родители, гости и всички деца с голямо внимание и интерес изгледаха случващото се на импровизираната сцена в залата.

На събитието присъстваха инж. Сунай Хасан – кмет на Община Момчилград, Юмер Юсеин – председател на Общински съвет Момчилград, Ерол Мехмед – зам.-кмет, инж. Мехмед Мехмед - зам.-кмет, инж. Бахатдин Ахмедов - секретар на община, Венета Добрева - Старши експерт квалификация на педагогическите кадри и майчин език, Акив Акиф – председател на ОбС на ДПС Момчилград, директори на училища, кметове на кметства и др.

От името на Регионалния инспекторат по образованието Кърджали имаше поздравителен адрес от Венета Добрева - Старши експерт квалификация на педагогическите кадри и майчин език.

Празникът бе организиран от община Момчилград в партньорство със Сдружението за турска култура, изкуство и взаимодействие и училищата от община Момчилград. Той е посветен на опазването на езиковото и културно многообразие по света.

Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000 г. като всяка поредна година честването има различен акцент. От 2008 година се отбелязва в Момчилград, а от 2009-та е заложен в културния календар на общината.

Запазването и съхраняването на повече от 6000-те езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО. Организацията смята езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериално наследство на човечеството. Тя активно подкрепя страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин език, където това е възможно и по този начин утвърждават културното многообразие като обществена ценност.

Темата на тазгодишното отбелязване протича под надслов "Качество на образованието, език/езици на обучение и учебни резултати".

DSC 0229

DSC 0250

DSC 0261

DSC 0268

DSC 0275

DSC 0285

DSC 0297

DSC 0323

DSC 0353

DSC 0355

 

DSC 0361

DSC 0367

DSC 0369

DSC 0370

DSC 0372

DSC 0378

DSC 0383

DSC 0342

DSC 0381

DSC 0383

DSC 0385

CSC 0416

Магията на книгите плени децата от ЦДГ „Здравец“

Децата от предучилищната подготвителна група при ЦДГ „Здравц“, в рамките на мероприятието „Голямото „малко“ четене“, посетиха днес детската секция на библиотеката в читалище „Нов живот“. Тук те са потопиха в магията на приказките.

Общо 19 деца с голямо търпение и внимание слушаха руската детска приказка „Маша и мечока“ прочетена им от библиотекарката Мерием Юмер. Освен това отговориха на въпроси към съдържанието на приказката, смятаха и се надпреварваха да вдигат ръка кой пръв да отговори, след което лицата им бяха грижливо оцветени с различни приказни герои. Безопасни за детското здраве пастели превърнаха децата в страшни вълци с черни нокти, пърхащи пеперуди над крехки цветя с красиви багри и човекът-паяк мяташе своите паяжини. Имаше и леко намусени за това, че не могат да се пременят както своя любим герой – човекът-прилеп, но накрая всички останаха доволни.

За награда децата посетиха и музейната сбирка на читалището, където в голям захлас биха чановете и се удивляваха на звука, който издават.

В сряда децата от предучилищната подготвителна група при ЦДГ „Зорница“ също ще се докоснат до магията на книгите.

Мероприятието се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Момчилград, съвместно с Центъра за обществена подкрепа и любезното съдействие на читалище „Нов живот“ и е съобразено с програмата на Министерството на образованието и науката за ранно ограмотяване на децата.

CDGZdravets2DSC 0094

CDGZdravets3DSC 0126

CDGZdravets4DSC 0141

CDGZdravets5DSC 0176

Покана №2 за заседание на ОбС – Момчилград

П О К А Н А   №2 19. 02.  2016 г.
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
СВИКВАМ:


На  26. 02. 2016 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект: 

               ДНЕВЕН РЕД:

1.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в община Момчилград за 2015г.

2. Предложение за предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ с проект идентификатор №17186.34045 по КВС  на с. Горско Дюлево и №58757.001162 по КВС на с. Птичар на територията на община Момчилград, с цел изграждане на телекомуникационно съоръжение.  

3. Даване на мандат на кмета на община Момчилград за участие на извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД  –  Кърджали, което ще се проведе на 01. 03. 2016 г. 

4. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на община Момчилград за участие в извънредно заседание на „Асоциация по ВиК – на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД – гр. Кърджали”

5. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 049015 в м. „Ев алтъ”, земл. с. Груево с ЕКАТТЕ 17988, собственост на Наджие Расим Али, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона - Жм с ниско етажно застрояване.

6. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост /земи по §4 от ЗСПЗЗ/, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., за който има решение за продажба. 

7. Разрешение за обособяване на поземлени имоти в полски пътища и изменение границите на поземлени имоти землище Момчилград, с. Върхари, с. Балабаново, с. Конче, с. Загорско и с. Груево на територията на община Момчилград.

8. Предложени за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.

9. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

10. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.. 

11. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., за който има решение за продажба.

12. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост /училищни сгради/, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., за който има решение за продажба.

13. Утвърждаване разходи за 2016 година .  

14. Други

15. Питания.


С уважение,

Юмер Юсеин, 

Председател на ОбС - МомчилградЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИНА ОбС – МОМЧИЛГРАД


23. 02.  2016 г. –ВТОРНИК15. 30 часа по т.3, от Проекто - дневния ред1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението16. 00 часа по т. 2, 5, 6, 7, 11, 12от Проекто - дневния ред2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост


24. 02. 2016 г. – СРЯДА15. 00 часа по т. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10от Проекто - дневния ред1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология16. 00 часа по т. 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13от Проекто – дневния ред2.ПК по Бюджет, финанси и икономика
Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !


Стартира „Голямото „малко“ четене“ в Момчилград

Започна Голямото „малко“ четене в Момчилград. Инициативата стартира днес с посещение на децата от двете предучилищни групи при ЦДГ „Щастливо детство“ в детската читалня на Читалище „Нов Живот“. Мероприятието се организира от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Момчилград, съвместно с Центъра за обществена подкрепа.

Пременени като любимите си приказни герои - вълци, принцеси, пеперуди и „спайдърмен“ малчуганите от 4-та и 4-та А група се докоснаха до магията на книгите.

Целта на инициативата е чрез запознанство с книгите, децата да придобият навика да четат.

Ранната подготовка за ограмотяване ще продължи до месец декември и поетапно ще обхване деца от различни възрастови групи.
На 22-ри февруари децата от ЦДГ „Здравец“ и на 24-ти - техните връстници от ЦДГ „Зорница“ ще последват примера на своите другарчета от ЦДГ „Щастливо детство“.

„Голямото „малко“ четене“ ще продължи и по време на лятната ваканция.

aaagolyamotomalkochetene2DSC 0886

aaagolyamotomalkochetene1DSC 0991

aaagolyamotomalkochetene3DSC 0911

Започна пролетното кастрене на дървета

Община Момчилград започна пролетното почистване на клони и оформяне короните на дърветата. Кастреният дървен материал отива за огрев в общинската болница МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев".

През тези дни екипите от Общината ще работят на ул. „Петко войвода“, кв. 11, ул. „Й. Йовков“ и пред машинното. Ще се кастрят липи, чинари и акации.

За отсичане са предвидени ясени на тротоара и зелените площи на ул. "Гюмюрджинска" до Бадекс и топола над кв. 11.

При временно ограничение на движението гражданите своевременно ще бъдат уведомявани за затваряни улици.

Занимателни игри открехват вратите към спорта на децата от детските градини в града

Спортният ни клуб по тенис на маса „Родопи“ подкрепя и подпомага физическото укрепване, социализацията и културно-спортните развлечения на децата в предучилищните групи от трите детски градини в града. От месец декември 2015 год. два пъти седмично група от 30 деца от ЦДГ „Щастливо детство“ под наставленията и грижите на треньорката по тенис на маса Надя Стоянова се учат на тенис на маса под формата на занимателни игри. На тренировките присъстват две възпитателки и медицинската сестра на детската градина.

ЦДГ „Здравец“ и ЦДГ „Зорница“ са също част от тази проява на добра воля от страна на клуба по тенис на маса, но в тези две детски заведения спортните развлечения и тренировки се правят на място.

В заниманията участват общо 90 деца.

В края на месец април ще се проведе заключителен турнир, на който на призьорите ще бъдат раздадени купи и медали. Те са завещани от легендарната ни шампионка и най-успешна българска състезателка по тенис на маса Даниела Гергелчева.

Asktm1DSC 0691

Проект “Подкрепа за независим живот” – поредната социална услуга на територията на общината

Oт 2008 година по проекти около 2 милиона са осигурените средства за социални услуги.

Начална конференция по Проект “Подкрепа за независим живот” с бенефициент Община Момчилград се състоя днес в заседателната зала на общинска администрация. Проектът се реализира съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0089-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на събитието бе да се запознае широката общественост с целите и дейностите, които се предвиждат по проекта. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 498 636,05 лева. Продължителността - 21 месеца - от 14.12.2015 г. до 14.09.2017 г.

Кметът на община Момчилград инж. Сунай Хасан, поздрави участниците и потвърди социалната ангажираност на общинска администрация. „В наше лице винаги ще имате надежден партньор, на който да разчитате“, каза още той.

На конференцията присъстваха лица с увреждания, граждани, кметове на кметства, общински служители и директор дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград.

Екипът на проекта се състои от петима души: ръководител, координатор, счетоводител, проектен администратор и технически сътрудник. В рамките на проекта, под ръководството на Ваня Петрова, Главен експерт Европейски програми и проекти в общинска администрация ще се създаде Център за услуги в домашна среда. Ще бъдат подбрани, обучени и назначени 8 домашни санитари за 18 месеца и 76 лични асистента за 14 месеца, 1 медицински специалист и 1 консултант, които оптимално да задоволяват потребностите на лицата с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на почасови иновативни социални услуги, на база индивидуалните планове за грижи, съобразени с оценките на потребностите. Цялата дейност на центъра ще се координира от екипа на проекта.
Чрез проекта се цели да се осигури достъп до дългосрочна здравно-социална грижа за хора с увреждания и възрастни над 65 години, според специфичните им потребности отразени в индивидуалната оценка на потребностите.

Дейностите на новосъздаденият център са насочени към подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора, както и на техните семейства на територията на община Момчилград; към стимулиране на автономността и развиване на умения за независим живот с което да се постигне независимост и социална интеграция на най-рисковите групи от населението. С настоящия проект ще се осигури допълнителна заетост и квалификация на безработни лица от община Момчилград.

Целеви групи са лица с увреждания, в това число и деца и лица над 65 години, в невъзможност за самообслужване.

Чрез реализация на проекта се очаква да се осигури по-високо качество на грижа в домашна среда за лицата с увреждания и възрастните хора с невъзможност за самообслужване от всички населени места от общината, където има идентифицирани потребности от , а също така и разкриване на нови работни места в сектора на социалните услуги.

Обявление за изработен проект

Община Момчилград на основание чл. 128, ал.(1) ЗУТ съобщава, че е изработен проект подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП –ПП/ за  подземно електро- захранващо кабелно трасе от ТП № 25 до поземлен имот № 61 в масив 501 предвидено за нискоетажно жилищно строителство по плана на новообразуваните имоти на местност „ Мамулица”  в землището на гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая №23.

На основание чл. 128, ал.(5) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Стартира кампанията за местни данъци и такси в Момчилград

Както всяка година, така и днес, първият платил данъците получи подарък бутилка шампанско.

От днес в Община Момчилград започна кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2016 година.

Пръв плати данъците си Ремзи Тасим Юсеин, който притежава имоти на територията на общината. Както всяка година, така и днес, първият платил данъците получи подарък бутилка шампанско.

Всеки който заплати пълният размер на своите данъци до края на месец Април, ще получи 5% отстъпка, припомнят от Отдел "Местни данъци и такси".

Местните данъци и такси за 2016 година могат да бъдат платени на касите на Дирекция „Местни приходи" на адрес: 6800 гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.

На касите на ИЗИПЕЙ/Easypay/ от всяка точка на страната, както и от държавите Турция, Кипър, Гърция и Испания.

По интернет, независимо къде се намирате, чрез системата ИПЕЙ/ePay/.

Сумите могат да се заплащат на две равни вноски, както следва: от 12-ти февруари 2016 год. до 30.06.2016 год. и от 1-ви юли 2016 год. до 30.10.2016 год.

В община Момчилград разясниха създаването на доброволчески формирования в помощ за преодоляване и овладяване на бедствия

Работна среща за обсъждане на възможностите за създаване на доброволчески формирования към община Момчилград в помощ за преодоляване и овладяване на бедствия и аварии се проведе във вторник в заседателната зала на общината. Участваха представители на общинска администрация, служители, имащи задължения по защита при бедствия, кметове на кметства и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Комисар Сергей Заимов – регионален директор ПБЗН – Кърджали, гл. инспектор Валентин Карев - н-к сектор „Планиране, превантивна дейност и контрол“ /ППДК/ и гл. инспектор Ваклин Тихов – н-к РСПБЗН – Момчилград разясниха стратегията за доброволческите формирования.

Акцент на срещата бе темата за доброволците, доброволните формирования, нормативната база, дейността им, финансирането, застраховането, техническото и материално обезпечаване.

Идеята на доброволческите формирования е да се осигурят средноевропейски норми на реакция при оказване на помощ на място.

„Доброволческите формирования не могат да заместят професионалистите, но могат да бъдат от полза, защото от съществено значение е времето за отреагиране“, поясни комисар Заимов. Това се налага във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба. Той каза още, че промените са заложени и рано или късно ще са факт. Колкото по-рано тези формирования се създадат, толкова по добре за населението.

На територията на общината общо 35 доброволци ще могат да се възползват от държавно субсидиране. Те ще бъдат разпределени по микрорайони, съобразно тяхната отдалеченост от районната служба на пожарната в общинския център.

Без оглед на пола, важно е кандидатите да са пълнолетни и да не са осъждани.

За по-вече информация: ТУК!

Редовна седмична среща с кметовете на кметства

Традиционно всеки вторник кметовете на кметства се събират на редовна среща с ръководството на общинска администрация. На нея се обсъждат текущи проблеми, акцентира се върху състоянието на административните услуги и се обменят полезни сведения касаещи изпълнението на предлаганите услуги. Проблемът с бездомните кучета и електронното правителство бяха основните теми на редовната седмична среща с кметовете на кметства на територията на общината.

Кметът на Община Момчилград инж. Сунай Хасан, инж. Бахатдин Ахмедов – секретар на община, както и заместник-кметовете Ерол Мехмед и Мехмед Мехмед и кметовете на населени места обсъдиха подготовката за преминаване към електронното правителство и стъпките, които служителите на общинска администрация и кметовете на кметства следва да изпълнят. Разискваха се и възможностите за неутрализиране на проблема с бездомните кучета в резултат на което бяха приети следните мерки: настаняването им в приют, кастриране, обезпаразитяване и имунизиране срещу болести. Като първа стъпка  в тази насока ще се направят регистри на кучетата по населени места и собствениците ще бъдат длъжни да регистрират своите домашни любимци.

Общинска администрация призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2016 г.

02022016DSC 0342

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

Общинска администрация – гр. Момчилград напомня на собствениците на домашни кучета, че следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Регистрацията се извършва след подаване на заявление от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 5 лева.

Подаването на декларация по утвърден образец и заплащането на таксата се извършва в Центъра за обслужване на клиенти при Община Момчилград, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2016 г.

Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:

1. Кучета на инвалиди;
2. Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. Кучета, използвани за опитни цели;
4. Кучета, използвани от български червен кръст;
5. Кастрирани кучета;
6. Ловни кучета;
7. Кучета с поставен микрочип – за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар.

Освободените от такса кучета, не са освободени от задължителна административна регистрация.

При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето, както и помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.

При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 20 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева, а при повторно нарушение се наказват с глоба от 200 лв.до 500 лв.

Общински съвет

 • Председател

  Председател

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  Ерсин Метин е роден през 1987 година в Момчилград. Завършил е финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2011 година. Работил е 2 години като счетоводител и контрольор в общинска администрация - Момчилград. През 2013 година е назначен като старши експерт в Общинска служба "Земеделие". На следващата година заема позицията началник на службата. От 2014 г. до 2017 г. работи в общинска администрация като началник отдел "Канцелария и протокол". През 2017 година става началник отдел "Селско и горско стопанство, екология и чистота” в община Момчилград. На 26 октомври е избран за общински съветник от ДПС, а след това и за председател на Общинския съвет.
  От 2012 година до момента е председател на сдружение "Спортен клуб по тенис на маса Родопи" - Момчилград.
  Ерсин Метин е председател на младежката структура на ДПС в община Момчилград
  Женен е с 2 деца.
 • Съветници

  1. Айше Рамис Местан  ПП ДПС - І мандат съветник

  Akif Akif

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 089 851 5167

   

  2. Акиф Мехмед Акиф  ПП ДПС – ІV мандат

  Akif Akif

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика

  Телефон за контакти: 088 846 7763

   

   

   

  3. Ахмед Шуаиб Ахмед  ПП ДПС – І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 087 645 4491

   

  4. Белгин Сабахтин Садък  ПП ДПС- І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

  Телефон за контакти: 088 820 8677

   

  5. Беркант Мехмед Мехмед  ПП ДПС - І мандат съветник

  berkant mehmed

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение 

  Телефон за контакти: 088 888 5121

   

  6. Бюрхан Халим Ибрахим  ПП ГЕРБ - І мандат съветник

   byurhan ibrahim

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 982 1401

   

  7. Димитър Тодоров Кадиев    ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

  Dimitar Kadiev

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 088 780 5071

   

  8. Ергин Реджеб Реджеб  ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  Ergin Redjeb

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 088 723 4469

  9. Ердоан Мустафа Хасан ПП ДПС - І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение;

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 089 915 5782

   

   

  10. Иляз Алиосман Ибрахим  ПП ДПС - І мандат съветник

  ilian aliosman

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 088 939 5862

   

  11. Левент Ахмед Хасан ПП ДОСТ - І мандат съветник

  levent ahmed

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 088 707 0540

  12. Минчо Росенов Гигьов ПП ГЕРБ - ІІІ мандат съветник

  mincho gigyov

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Телефон за контакти: 088 943 9124

  13. Неджиб Гюлюстан Халил      ПП ДПС - І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Телефон за контакти: 089 878 4280

  14. Нериман Сабри Салиф ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  Neriman Salif

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика; 

  ПК по Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 545 1657

  15. Нихат Салиф Мехмедали ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

  Nihat Mehmedali

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 645 6382

  16. Нурай Хълми Юсуф ПП ДПС - І мандат съветник

  nuray

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Бюджет, финанси и икономика;

  Телефон за контакти: 088 989 2943

   

  17. Нургюн Рамадан Мехмед ДБГ – ІV мандат съветник

  nurgun mehmed

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол;

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика;  

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 800 9733

  18. Рейхан Мустафа Сейдали  ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  reyhan

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Телефон за контакти:088 894 6655 

  19. Ремзи Тасим Юсеин ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

  Remzi Yusein

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 808 2296

  20. Сали Шабан Ибрям ПП ДОСТ – І мандат съветник

  sali shaban

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 762 7415

   

  21. Севгинар Тамер Муса ПП ДПС – І мандат съветник

  sevginar musa

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 088 632 3847

  22. Сезгин Мехмед Исмаил ПП ДПС - ІV мандат съветник

  Sezgin Ismail

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Бюджет, финанси и  икономика

  Телефон за контакти: 088 972 8008

  23. Сибел  Басри Юсеин ПП ДПС – І мандат съветник

  sibel basri

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК по Бюджет, финанси и икономика

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 995 7375

  24. Тюлай Тунай Сали ПП ДПС – І мандат съветник

  tulay

  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 089 823 3382

  25. Фикрие Фикрет Сюлейман  ПП ДПС – І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология;

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 266 0288

  26. Хасан Юскан Мустафа ПП ДПС – І мандат съветник

  Belgin Sadik

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Телефон за контакти: 088 899 5599

  27. Шукри Вели Халит ПП ГЕРБ  - ІІ мандат съветник

  Shukri Halit

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 088 794 4860

   

  28. Юмер Лютви Юсеин – ПП ДПС-ІІ мандата съветник

  yumeryusein

  І мандат председател на ОбС

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

  ПК Бюджет, финанси и икономика

  ЧЛЕН НА КОМИСИЯ

  Председателски съвет;

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 088 513 0956

   

  •  Публичен регистър на декларациите на общинските съветници по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

  pdfРегистър12.01.2020 г.

  •  Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на общинските съветници мандат 2019-2023

  pdfДекларации12.01.2020г.

  pdfДекларация24.04.2020 г.

   

 • Решения на Общински съвет - мандат 2019-2023 г.

  Решение № Дата Свали
  Решения № 161-173 22.12.2020 г. download
  Решения № 140-160 27.11.2020 г. download
  Решения № 125-139 08.10.2020 г. download
  Решения № 102-124 30.09.2020 г. download
  Решения № 99-101 28.08.2020 г. download
  Решения № 82-98 29.07.2020 г. download
  Решения № 70-81 30.06.2020 г. download
  Решения № 60-69 28.05.2020 г. download
  Решение № 59 23.04.2020 г. download
  Решения № 55-58 16.04.2020 г. download
  Решения № 31-54 23.03.2020 г. download
  Решение № 30 05.03.2020 г. download
  Решения № 20-29 13.02.2020 г. download
  Решения № 01-19 31.01.2020 г. download
  Решения № 21-37 19.12.2019 г. download
  Решения № 7-20 22.11.2019 г. download
  Решения № 1-6 05.11.2019 г. download
  Решения на Общински съвет - мандат 2015-2019 г.    
  Решения № 124-127 26.09.2019 г. download
  Решение № 123 05.09.2019 г.  download
  Решения № 112-122 29.08.2019 г.
  download
  Решения № 89-111 31.07.2019г. download
  Решения № 86-88 25.07.2019г. download
  Решение № 85 28.06.2019г. download
  Решения № 78-84 27.06.2019г. download
  Решения № 64-77 31.05.2019г. download
  Решения № 50-63 25.04.2019г. download
  Решения № 33-49 28.03.2019г. download
  Решение № 32 22.03.2019г. download
  Решения № 28-31 01.03.2019г. download
  Решения № 17-27 08.02.2019г. download
  Решения № 1-16 31.01.2019г. download
  Решения № 162-170 20.12.2018г. download
  Решения № 150-161 30.11.2018г. download
  Решения № 139-149 25.10.2018г. download
  Решения № 113-138 28.09.2018г. download
  Решение № 112 21.09.2018г. download
  Решения № 110-111 20.08.2018г. download
  Решения № 93-109 26.07.2018г. download
  Решения № 77-92 31.05.2018г. download
  Решения № 75-76 10.05.2018г. download
  Решения № 55-74 27.04.2018г. download
  Решени3 № 54 30.03.2018г. download
  Решения № 32-53 15.03.2018г. download
  Решение № 31 09.03.2018г. download
  Решения № 20-30 06.02.2018г. download
  Решения № 1-19 26.01.2018г. download
  Решения № 160-165 22/28.12.2017г. download
  Решения № 147-159 30.11.2017г. download
  Решения № 137-146 26.10.2017г. download
  Решения № 122-136 28.09.2017г. download
  Решения № 96-121 04.08.2017г. download
  Решениe № 96 12.07.2017г. download
  Решения № 80-95 30.06.2017г. download
  Решения № 67-79 31.05.2017г. download
  Решения № 48-66 28.04.2017г. download
  Решения № 32-47 30.03.2017г. download
  Решения № 16-31 28.02.2017г. download
  Решения № 1-15 31.01.2017г. download
  Решения № 188-195 28.12.2016г. download
  Решение № 187 16.12.2016г. download
  Решения № 172-186 30.11.2016г. download
  Решения № 158-171 27.10.2016г. download
  Решения № 139-157 29.09.2016г. download
  Решение № 138 08.09.2016г. download
  Решения № 136-137 19.08.2016г. download
  Решения № 118-135 29.07.2016г. download
  Решения № 101-117 30.06.2016г. download
  Решение № 100 21.06.2016г. download
  Решения № 83-99 27.05.2016г. download
  Решения № 57-82 21.04.2016г. download
  Решения № 44-56 29.03.2016г. download
  Решения № 25-43 26.02.2016г. download
  Решения № 1-24 29.01.2016г. download
  Решения № 45-46 29.12.2015г. download
  Решения № 29-44 18.12.2015г. download
  Решения № 4-28 27.11.2015г. download
  Решения № 1-3 10.11.2015г. download
       

   Всички Решения на Общински съвет от 2008  до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

   

 • Дневен ред на общински съвет - мандат 2019-2023 г.

   

  Дневен ред и заседания на ПКСвали
  Дневен ред от 22.12.2020 г. download
  Дневен ред от 27.11.2020 г. download
  Дневен ред от 08.10.2020 г. download
  Дневен ред от 29.09.2020 г. download
  Дневен ред от 29.07.2020 г. download
  Дневен ред от 30.06.2020 г. download
  Дневен ред от 28.05.2020 г. download
  Дневен ред от 23.03.2020 г. download
  Дневен ред от 13.02.2020 г. download
  Дневен ред от 31.01.2020 г. download
  Дневен ред от 19.12.2019 г. download
  Дневен ред от 22.11.2019 г. download
  Дневен ред и заседания на ПК - мандат 2011-2019  
  Дневен ред от 26.09.2019 г. download
  Дневен ред от 29.08.2019 г. download
  Дневен ред от 31.07.2019 г. download
  Дневен ред от 25.07.2019 г. download
  Дневен ред от 27.06.2019 г. download
  Дневен ред от 31.05.2019 г. download
  Дневен ред от 24.04.2019 г. download
  Дневен ред от 28.03.2019 г. download
  Дневен ред от 08.02.2019 г. download
  Дневен ред от 31.01.2019 г. download
  Дневен ред от 20.12.2018 г. download
  Дневен ред от 30.11.2018 г. download
  Дневен ред от 25.10.2018 г. download
  Дневен ред от 28.09.2018 г. download
  Дневен ред от 26.07.2018 г. download
  Дневен ред от 31.05.2018 г. download
  Дневен ред от 27.04.2018 г. download
  Дневен ред от 15.03.2018 г. download
  Дневен ред от 06.02.2018 г. download
  Дневен ред от 26.01.2018 г. download
  Дневен ред от 22/28.12.2017 г. download
  Дневен ред от 30.11.2017 г. download
  Дневен ред от 20.10.2017 г. download
  Дневен ред от 21.09.2017 г. download
  Дневен ред от 04.08.2017 г. download
  Дневен ред от 30.06.2017 г. download
  Дневен ред от 23.05.2017 г. download
  Дневен ред от 28.04.2017 г. download
  Дневен ред от 24.03.2017 г. download
  Дневен ред от 28.02.2017 г. download
  Дневен ред от 31.01.2017 г. download
  Дневен ред от 28.12.2016 г. download
  Дневен ред от 30.11.2016 г. download
  Дневен ред от 30.10.2016 г. download
  Дневен ред от 30.09.2016 г. download
  Дневен ред от 30.06.2016 г. download
  Дневен ред от 27.05.2016 г. download
  Дневен ред от 21.04.2016 г. download
  Дневен ред от 29.03.2016 г. download
  Дневен ред от 26.02.2016 г. download
  Дневен ред от 29.01.2016 г. download

  Дневен ред от 29.12.2015 г.

  download

  Дневен ред от 18.12.2015 г.

  download
  Дневен ред от 27.11.2015 г. download
     
 • Правилници

  Правилници
  ДатаИзтегли

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

  /Мандат 2019-2023 г./

  Приет с Решение №34/19.12.2019 г.на ОбС - Момчилград
  download
       

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/7841; 03631/7849 (факс)

Горещ телефон

03631/6527