Планове и стратегии

Планове и стратегииРешениеИзтегли
План за интегрирано развитие на община Момчилград (2021-2027 г.) Решение
№49/30.03.2021г.
download
Програма за управление и разпореждане със поземлени имоти общинска собственост за 2021 г. Решение
№13/28.01.2021г.
download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година Решение
№12/28.01.2021г.
download
Мандатна програма за управление на кмета на община Момчилград за периода 2019-2023 г.  Решение
№21/13.02.2020 г.
 download
Дългострочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г. Решение
№19/31.01.2020 г.
download
Програма за управление и разпореждане със поземлени имоти общинска собственост за 2020 г. Решение
№12/31.01.2020 г.
download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година Решение
№11/31.01.2020 г.
download
Стратегия за управление общинската собственост за периода  2019 - 2023 година

Решение
№10/31.01.2020 г.

download
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Момчилград Решение №121/29.08.2019 г. download
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Момчилград (2019-2020) Решение №66/31.05.2019 г. download
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Момчилград за 2019 г. Решение №66/31.05.2019 г. download
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. на община Момчилград. Рeшение №61/25.04.2019 г. download
Програма по енергийна ефективност на Община Момчилград за периода 2019 – 2021 г.  Рeшение №60/25.04.2019 г. download
Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Момчилград Рeшение №53/25.04.2019 г. download
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020) Рeшение №53/25.04.2019 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2019 г. Рeшение №07/31.01.2019 г. download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост през 2019 г. Рeшение №08/31.01.2019 г. download
Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Момчилград   Рeшение №153/30.11.2018 г. download
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Момчилград Рeшение №149/25.10.2018 г. download
Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия към Общински съвет - Момчилград по реда на чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗОС
Решение № 116/28.09.2018 г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград  Решение 11/26.01.2018 г. download
Правилник за организацията и дейността на "Общинско социалното предприятие - Момчилград"
Решение №111/20.08. 2018 г.
download
Годишен план за 2017 г. Решение №51/28.04.2017г. download
Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Момчилград Решение №51/28.04.2017г. download
Годишния план за развитие на социалните услуги в община Момчилград за 2018 година

Решение №49/28.04.2017г.

download
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Момчилград за периода 2016-2020 г. Решение 121/29.07.2016г. download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2017 г. Решение №11/31.01.2017г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2017 година Решение №8/31.01.2017г. download
Календар за спортни и младежки дейности и  Програма за развитието на детско – юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности през 2017 г. Решение №4/31.01.2017г. download
Стратегия за управление общинската собственост за периода 2016-2019 г.
Решение №18 от 29.01.2016г. download
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г.

Решение №19 от29.01.2016г.

download
Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост през 2016 г.
Решение №20 от 29.01.2016г. download

Годишен план за дейността по ВО за 2016 г.

Решение №31 от 18.12.2015г.

download
     

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос