Заповед

№  РД-19- 59

 

гр.Момчилград, 10.02. 2020г.

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 от ЗОС, както и обявление по чл. 25, ал. 1 от  ЗОС, публикувано в два централни вестника - в-к “България днес”  от 09.01.2020 г., в-к “24 часа” бр.8 от 09.01.2020г. и един местен ежедневник - в-к “Родопи” бр.1726/09.01.2020 г.  във връзка с  изграждане на обект публична общинска собственост - “ Пътна връзка на с.Птичар с път І-5 Кърджали-Подкова-кръстовище на км 364+500 по път І-5, община Момчилград”

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

Отчуждавам за изграждане на  общински обект от първостепенно значение, а именно, “ Изграждане на пътна връзка на с.Птичар с път І-5 Кърджали-Подкова-кръстовище на км 364+500 по път І-5, община Момчилград”, съгласно влязъл в сила ПУП-ПП , одобрен със заповед № РД-09-232 от 02.12.2019г. на Областния управител на област Кърджали, следните части от имоти-частна собственост, намиращи се в землището на с.Птичар, община Момчилград, както следва:

№ по ред

Местонахождение на имота по  КККР

Поземлен имот с иден-тификатор №

Отчуждаваща се част – площ /дка/

Собственик

Дължимо обезщетение в лв.

1.

Птичар

ПИ с иден-тификатор 58757.1.1223с площ 1,393 дка

1.393

Н-ци на Халибрям Алиосманов Юсеинов

1230 лв.

2.

Птичар

ПИ с иден-тификатор 58757.1.1221с площ 0.083 дка

0.083

Н-ци на Аптула Мустафа Садула

73 лв.

3.

Птичар

ПИ с иден-тификатор 58757.1.1226с площ 0.205 дка

0.205

Н-ци на Юмер Рамадан Хаджимехмед

181 лв.

4.

Птичар

ПИ с иден-тификатор 58757.1.1220 с площ 0.805 дка

0.805

Кериме Халибрямова Ибрямова

711 лв.

МОТИВИ: С публикувани обявления в два централни вестника - в-к “България днес”  от 09.01.2020 г., в-к “24 часа” бр.8 от 09.01.2020г. и един местен ежедневник - в-к “Родопи” бр.1726/09.01.2020 г.    е започната процедура по отчуждаване на имоти-частна собственост във връзка със задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, а именно за изграждане на обект –публична общинска собственост – “ Пътна връзка на с.Птичар с път І-5 Кърджали-Подкова-кръстовище на км 364+500 по път І-5, община Момчилград” .

          С оглед на гореизложеното са налице правните основания предвидени в Закона за общинската собственост за извършване на отчуждаването.

Определените в настоящата заповед равностойни парични обезщетения на собствениците на частни имоти посочени по-горе да се изплатят по сметка на правоимащите лица в “Търговска банка Д”-Момчилград, след влизането й в сила.

Настоящата заповед да се връчи на наследниците на правоимащите лица по реда на АПК и на Началник отдел “ФСД” за изплащане на обезщетението.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й чрез Кмета на общината до Административен съд-Кърджали.

Контрол на  заповедта възлагам на инж.Мехмед Мехмед - заместник кмет на община Момчилград.

 

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865