Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР)

Община Момчилград на основание чл. 129, ал.(5) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой  27/02.04.2021г. е обнародвано Решение №35 от протокол №2/ 26.02.2021г. на Общински съвет –Момчилград с което е одобрен окончателен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за регулационен квартал №16 по плана на гр. Момчилград, премахващ регулационен квартал 40, обособяващ нови регулационни граници на квартали 16 и 18 и обособяващ нови регулационни квартали 16Б и 17 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Момчилград  до Административен съд - Кърджали .

 

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос