Проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР)

Община Момчилград на основание чл. 129, ал.(5) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой  27/02.04.2021г. е обнародвано Решение №40 от протокол №2/ 26.02.2021г. на Общински съвет –Момчилград с което е одобрен проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на част от урбанизирана територия с обхват  на регулационни квартали  9, 10, 11, 13, 14, 17, и 19 с цел изменение на улична регулация по осови точки 22, 28, 29, 30, 31, 72, 73 и 74 – разрешение за частична промяна на предназначението на УПИ І – „за училище”, кв. 13 по плана на с. Постник, общ. Момчилград, одобрен със Заповед 1703/ 04.08.1972 г. и допълване на частична регулация одобрена със Заповед 590/ 25.09.1980 г.

На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Момчилград  до Административен съд - Кърджали.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос