Обявление

 На основание чл. 128, ал.(3) от закона за устройство на територията Дирекция УТКРЕПП при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че е изработен проект: Подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ)  на ПИ с идентификатор 48996.4.16 по КККР на гр.Момчилград, общ.Момчилград, обл.Кърджали. С възложител „ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ” ЕООД представлявано от Златка Стойкова Добрева.                                                                                                                                      

            Съгласно чл. 128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

ДИРЕКЦИЯ УТКРЕПП

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос