Обявление

На основание чл. 129, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-187/20.04.2021г. на Кмета на община Момчилград е одобрен проект за: ПУП-ПЗ,както и ЕЛ. и „ВиК” схеми към ПУП-ПЗ, за имот с идентификатор 02292.11.201 по КККР на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали. С възложител Христо Кирилов Бонев.                                                                                                                                                             Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.                                                                                                                                                                                                 

                                                                               ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос