Уведомление

Общинска администрация на основание чл.18а, ал.9 от АПК Ви уведомява с настоящето, че в сградата на общинска администрация Момчилград с адрес – гр.Момчилград ул. Двадесет и шести декември № 12, обл.Кърджали, етаж трети, стая № 23 се съхранява обявление с изходящ № 94/ 17.03.2021г. с което се обявява на Наталия Йорданова Асенова от гр. Момчилград ул.Маказа № 39, общ.Момчилград, обл.Кърджали, като заинтересовано лице, че е изработен проект: Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 48996.38.12 по КККР на гр.Момчилград, общ.Момчилград, обл.Кърджали с възложител Фетхи Нури Шевкет.

            В едноседмичен срок от настоящето уведомление можете да получите горното обявление.

                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос