Съобщение

За открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере в поземлен имот с идентификатор 30154.500.541 с цел - " изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект", (обект:"Преносен газопровод Гърция - България": Подобект1: Пресичане на газопровод км 29,66 - км 29,76 с дере в поземлен имот с идентификатор 30154.500.541, в землището на с. Загорско), община Момчилград, област Кърджали

pdfimg9A2F.pdf19.05.2021 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос