Уведомление

Общинска администрация на основание чл.18а, ал.9 от АПК Ви уведомява с настоящето, че в сградата на общинска администрация Момчилград с адрес – гр.Момчилград ул. Двадесет и шести декември № 12, обл.Кърджали, етаж трети, стая № 23 се съхранява съобщение с изходящ № 167/12.05.2021г. с което се съобщава на Шазие Алиосман Мехмед от гр. Момчилград ул.Каваците № 15, общ.Момчилград, обл.Кърджали, като заинтересовано лице, че е издадено  разрешение за строеж №22/11.05.2021г. на гл.архитект на община Момчилград  за обект: „Склад за готова продукция(пелети за отопление)” находящ се в ПИ с идентификатор 48996.4.16(стар номер 004016), м.”Чешме башъ”  по КККР на гр.Момчилград,  общ.Момчилград, обл.Кърджали, с възложител „ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ” ЕООД.

          В едноседмичен срок от настоящето уведомление можете да получите горното съобщение.

                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос