Уведомление

Общинска администрация на основание чл.18а, ал.9 от АПК Ви уведомява с настоящето, че в сградата на общинска администрация Момчилград с адрес – гр.Момчилград ул. Двадесет и шести декември № 12, обл.Кърджали, етаж трети, стая № 23 се съхранява съобщение с изходящ № 160/05.05.2021г. с което се съобщава на Ерол Мюмюн Алиосман от гр. Момчилград ул.Г.Бенковски № 14, общ.Момчилград, обл.Кърджали, като заинтересовано лице, че е издадено  разрешение за строеж №21/05.05.2021г. на гл.архитект на община Момчилград  за обект: „Преустройство и реконструкция на западната половина на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 48996.105.455.1 (бивш 48996.105.289) по КККР с цел осигуряване на достъпна жилищна среда”, находящ се в УПИ V / ПИ с идент.48996.105.455 (бивш 48996.105.289 и стар пл.сн. № 647), рег.кв.№38, гр.Момчилград,  общ.Момчилград, обл.Кърджали, с възложител Мелиха Сали Дурмуш.

            В едноседмичен срок от настоящето уведомление можете да получите горното съобщение.

                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос