Обявление

           На основание чл. 129, ал.(2) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-19-249/16.06.2021г. на Кмета на община Момчилград е одобрен проект: Подобрен устройствен план – план за  застрояване (ПУП - ПЗ), както и Ел. и ВиК схеми към ПУП-ПЗ, за ПИ с идентификатор 48996.38.12 по КККР  на гр.Момчилград, общ.Момчилград, обл.Кърджали. С възложител Севгин Али Али чрез упълномощено лице Фетхи Нури Шевкет.                                                                                                                                       

            Съгласно чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ и по реда на АПК горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос