Съобщение

Написано на .

О Б Щ Е С В Е Н О   П О Р И Ц А Н И Е

На основание чл.53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН и във връзка с писмо с Рег.№194700-2220/10.06.2021 г. на Районно управление Кърджали до МКБППМН - община Момчилград е наложено административно наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетния Д. В. Е. от  с. Груево, общ. Момчилград за нарушение по чл. 6 от Закона за българските лични документи,  съгласно Наказателно постановление №77/10.06.2021 г., издадено от ОДМВР Кърджали, РУ–Кърджали.

Дата на обявяване страницата на 22.06.2021 г.

Публикувано в Съобщения

Печат