Уведомление

Общинска администрация на основание чл.18а, ал.9 от АПК Ви уведомява с настоящето, че в сградата на общинска администрация Момчилград с адрес – гр.Момчилград ул. Двадесет и шести декември № 12, обл.Кърджали, етаж трети, стая № 23 се съхранява обявление с изходящ № 202/16.06.2021г. с което се обявява на Захарина Станева Младенова от гр.Момчилград, общ.Момчилград, обл.Кърджали ул.Маказа № 58, като заинтересовано лице, че със заповед № РД-19 – 249/16.06.2021г. на Кмета на община Момчилград е одобрен проект:   Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), както и Ел. и ВиК схеми към ПУП – ПЗ, за ПИ с идентификатор 48996.38.12 по КККР на гр.Момчилград, обл.Кърджали с възложител Севгин Али Али чрез упълномощено лице  Фетхи  Нури  Шевкет.

          В едноседмичен срок от настоящето уведомление можете да получите горното обявление.

                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос