Съобщение

Дирекция "УТКРЕПП" към Общинска администрация - Момчилград на основание чл. 196, ал. (6) от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № РД-19-356/30.08.2021 г. на кмета на община Момчилград, с която се нарежда премахване на „Кооперативен пазар - Момчилград“,  находящ се в ПИ с идентификатори  48996.105.444 и 105.445, по КККР на гр. Момчилград, собственост на Община Момчилград с АКТ №801/22.04.2009 г.Д-я УТКРЕПП при общинска администрация Момчилград на основание чл. 196, ал. (6) от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите, че е издадена Заповед № РД-19-356/30.08.2021 г. на кмета на община Момчилград, с която се нарежда премахване на „Кооперативен пазар - Момчилград“,  находящ се в ПИ с идентификатори  48996.105.444 и 105.445, по КККР на гр. Момчилград, собственост на Община Момчилград с АКТ №801/22.04.2009 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с горе цитираната заповед в стая №22, етаж 3.Съгласно чл. 215, ал. (1) от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност чрез органа, чийто акт се обжалва, в 14-дневен срок от съобщението му пред съответния административен съд.

ДИРЕКЦИЯ "УТКРЕПП"

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос