Съобщение

Община Момчилград на основание чл.128, ал.(2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 74/07.09.2021г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП-ПР във фаза „предварителен проект” по смисъла на чл. 126, ал. 4, т. 1 от ЗУТ, разрешен с Решение № 70 от Протокол № 4 от 23.04.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, с териториален обхват: кв. 4, 4а, 109, 110, 111, 112 по плана на гр. Момчилград; устройствени зони по ОУПО-Момчилград в частта за град Момчилград: 1Ов, 2Ов, 3Ов, 4Ов, 3Оз, 4Жм, 5Жм, 6Жм и 9Жм, за изменението и обособяването на нови регулационни квартали в съществуващите и новопредвидените строителни граници на гр. Момчилград: 4, 4А, 109, 109А, 110, 111, 112, 126, 127, 127А, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 и 157 със съответните уличнорегулационни и вътрешни регулационни линии на урегулираните поземлени имоти, номерата на кварталите и на урегулираните имоти, при условията на чл. 16 от ЗУТ.

              Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

               На основание чл. 128, ал.(5)от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

                                                                                 Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос