Уведомление

Общинска администрация на основание чл.18а, ал.10 от АПК Ви уведомява с настоящето, че в сградата на общинска администрация Момчилград с адрес – гр.Момчилград ул. Двадесет и шести декември № 12, обл.Кърджали, етаж трети, стая № 23 се съхранява съобщение с изходящ № 255/04.08.2021г. с което се съобщава на Снежанка Метаксова Стефанова от гр.София, общ.Столична, обл.София-град ул.Княгиня Тамара № 11, като заинтересовано лице, че с разрешение за строеж № 31/04.08.2021г. на гл.архитект  на община Момчилград е разрешено върху УПИ ХХ с пл.сн.№ 938, кв.54 по ПУП на гр.Момчилград строителството на обект: „ Жилищна сграда с магазин за авточасти, автомивка и автосервиз с допълващо застрояване-работилница” с възложител Мустафа Сами Мемиш собственик на горният имот.

            В едноседмичен срок от настоящето уведомление можете да получите горното съобщение.

                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос