Заповед за заличаване на адресни регистрации

З А П О В Е Д 

№ РД-19-399 /24.09.2021 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 20.09.2021 г. от комисия, назначена със Заповед № РД-19-373/13.09.2021 г. на кмета на Община Момчилград и писмо с изх. № РД-07-2337-2/08.09.2021 г. на Областен управител на област Кърджали

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се заличи адресната регистрация по постоянен адрес на следните лица:

1. Халибрям Салим Осман, ЕГН хххххххххх, с постоянен адрес: гр. Момчилград, ул. „Маказа” №15,

2. Емине Мехмед Осман, ЕГН хххххххххх, с постоянен адрес: гр. Момчилград, ул. „Маказа” №15,

3. Месут Халибрям Халим, ЕГН хххххххххх, с постоянен адрес: гр. Момчилград, ул. „Маказа” №15,

4. Галя Мартинова Миленова, ЕГН хххххххххх, с постоянен адрес: гр. Момчилград, ул. „Маказа” №15, и

5. Ирем Йозел, ЛНЧ хххххххххх, с постоянен адрес: гр. Момчилград, ул. „Маказа” № 15,

тъй като е налице изрично писмено несъгласие на собственика на имота съобразно разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗГР и за заявителите не е налице годно правно основание за ползване на имота.    

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено чрез ТЗ „ГРАО“ – Кърджали на ГД „ГРАО“ при МРРБ за автоматизирано заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на общинска администрация, публикуване на официалната интернет страница на Община Момчилград и чрез писмено уведомяване на адреса на лицата, ако е известен.         

Препис от заповедта да се връчи на началник отдел „ГРАО“ за сведение и изпълнение.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зихни Дурмуш – секретар на Община Момчилград.

Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, пред Административен съд – гр. Кърджали чрез Кмета на Община Момчилград, в 14 - дневен срок от съобщаването и.

 

            На основание чл. 92, ал. 14, изр. 2 от ЗГР обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.        

 

Илкнур Кязим                                                                                                                                          

Кмет на Община Момчилград

  

Съгласувал:
Зихни Дурмуш
Секретар на община

Изготвил:

Юмер Ахмед 

Началник отдел ГРАО

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос