Обява

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №РД-19-175/05.05.2017 г. на Кмета на Община Момчилград

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Ръководител” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Вяра и надежда“ гр. Момчилград

І.Кратко описание на длъжността:

Ръководи, координира и контролира дейността на ЦНСТ за деца и младежи „Вяра и надежда“ гр. Момчилград за предоставяне на качествени социални услуги при спазване на Стандартите и критериите за социални услуги в общността от резидентен тип.

Организира, разпределя, координира и контролира всички дейности в центъра за настаняване от семеен тип. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Подпомага процеса на адаптация и приспособяване на  деца и младежи  настанени в център за настаняване от семеен тип. Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко дете. Обезпечава  ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни и др. потребности,  за организиране на свободното време,  като следи за прилагане на индивидуален подход. Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда и условия за развитие на потребителите. Участва в мултидисциплинарен екип по случай. Консултира и оказва професионална подкрепа на персонала на центъра.

Изисквания към кандидатите:

-  висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” в една от следните области на висше образование: „Социални дейности“, „Стопански дейности“, „Правни науки“, „Здравеопазване“

-           минимален професионален опит за заемане на длъжността - 3 години;

-           познаване на нормативните документи, регламентиращи дейността в социални услуги за деца;

-           умения за работа в екип, за планиране, организиране и контролиране на дейността;

-           компютърна грамотност - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet;

-           да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

-           да не са лишени от правото си да упражняват професията;

-           да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота на персонала и потребителите на услугата;

-           да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди датата на подаване на документите за конкурса.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа: допускане по документи и събеседване. До участие в конкурса се допускат лица, представили всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. С допуснатите кандидати представили всички необходими документи се провежда събеседване. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за дата, час и място на провеждане на събеседването. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Момчилград, в съответствие с чл. 94 от Кодекса на труда.

Критерии за оценка на кандидатите:

-           компетентност /познаване и ползване на нормативните актове в системата на предоставянето на социални услуги и осигуряването на качествена грижа за потребителите, разбиране и ползване на основните нормативни актове, свързани с управлението на бюджетни средства за функционирането на услугата. Отлични познания на нормативната уредба, като: Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните, подзаконови нормативни актове свързани със закрилата на детето./;

-           управленска компетентност /способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/;

-           организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/;

-           комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно и точно, наличие на добър професионален изказ и езикова култура; умения за мотивиране и убеждаване./

Необходими документи:

  1. Заявление до кмета на община Момчилград за допускане до конкурс – по образец;
  2. Професионална автобиография – по образец;
  3. Копие от документ за самоличност;
  4. Копие от документи за завършване на образователно-квалификационна степен и специалност на висшето образование;
  5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/;
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Медицинско удостоверение за здравословното състояние на кандидата;
  8. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Място и срок на подаване на документи:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден в деловодството на Община Момчилград, ул. „26-ти декември“№12 от 09.05.2017г. до 08.06.2017г. включително.

Кандидатът представя документите в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Ръководител” на Център за настаняване от семеен тип „Вяра и надежда“ – гр. Момчилград

Документи, подадени след крайния срок, както и подадени в незапечатани или скъсани пликове, не се приемат.

pdfzapoved_konkurs.pdf05.05.2017 г.

doczayavlenie_prilojenie1.doc05.05.2017 г.

docpril.2_CV.doc07.05.2017 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865