Обява

ЗА НАБИРАНЕ, ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА „ПЕДАГОГ“, „ТРУДОТЕПАПЕВТ“ И „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ.

І. ВИД И БРОЙ НА ОБЯВЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 • Трудов договор 8 часа; заетост в рамките на проекта

1/ Педагог  – 1 /една/ работна позиция, трудов договор.

2/ Медицинска сестра – 1/ една / работна позиция, трудов договор

3/  Трудотерапевт - 1/една/ работна позиция, трудов договор

ІІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ

С всеки от одобрените кандидати се сключва трудов договор за период  от 13 месеца, до приключване на проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите на проекта.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

4.1 Общи изисквания  за заемане на длъжностите  в ЦСРИ:

 • Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • Готовност за активно участие в дейности свързани с  обмяна на опит;
 • Готовност за работа с деца, младежи и възрастни с увреждания и техните семейства
 • Кандидатите да са физически и психически здрави;
 • Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

4.2 Специфични изисквания за заемане на длъжностите в Център за настаняване от семеен тип Момчилград

1.Педагог

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 • Образование: висше - бакалавър, магистър;Специалност: педагогика ,специална педагогика, социална педагогика;
 • Условия за стаж по специалността – минимум 2 години
 • Организира и провежда възпитателно-обучителна дейност на потребителите на ЦСРИ.
 • Организира и участва в заниманията на потребителите на ЦСРИ, организира свободното им време, участва в организирането и празнуването на рождени и именни дни, културни и религиозни празници.
 • Участва в заседанията на мултидисциплинарния екип.
 • Участва в изготвянето на специализираната оценка на нуждите и индивидуалния план за грижи на настанените потребители в центъра.
 • Планира дейности свързани с развитие на интересите и способностите на потребителите в групата.
 • .Провежда полезна и подходяща за възрастта на потребителите възпитателна работа.

2.Медицинска  сестра

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен специалист, професионален бакалавър;
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, «Акушерка»;
 • Условия за стаж по специалността – 2 години;
 • Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на медицинското обслужване на потребителите на ЦСРИ. Осигурява приема на лекарства, в съответствие с предписанието на лекар; Осигурява подкрепа на потребителите при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена; хигиена на личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото; Участва в ежедневните грижи на потребителите на услугата; Наблюдава здравословното състояние на потребителите на услугата и при необходимост се обръща към личният им лекар и спешна медицинска помощ.; Допълнителни квалификации и опит са предимство.
 1. Трудотерапевт

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

 • Образование: Средно или висше

-Специалност: "Педагогика", художествено образование  или други със социална или педагогическа насоченост или друга специалност; Друга квалификация: работа с компютър

 • Условия за стаж по специалността – не се изисква;

Основни задължения

-Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;

-Изработва оценки за възможностите на клиентите;

-Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки клиент;

-Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;

-Сформира групи за клиенти с общи интереси;

-Работи индивидуално и групово с клиенти;

-Информира и обсъжда с роднините на клиентите дейностите и състоянието на техните близки;

-Събира и съхранява дидактични материали;  

-Води необходимата документация и отчетност;

 1. Документи за кандидатстване.

-Заявление за допускане до конкурс – по образец;

-Професионална автобиография (CV);

-Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;

-Копие от диплома за завършено образование;

-Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;

-Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи

VІ. Подаване на документи. Срок и място за подаване.Документите се подават в срок от 30 дена от датата на обявлението /до 17,00 часа на 17.10.2017г./  включително, в Информационния център  на Община Момчилград /адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември» 12, етаж 1/.

Допълнителна информация на проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на Община Момчилград и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12

Проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865