Постоянни комисии

Постоянна комисия по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост  в състав:

Председател:            Беркант Мехмед Мехмед

Зам. председател:    Димитър Тодоров Кадиев

Членове:                   Акиф Мехмед Акиф

                                    Рейхан Мустафа Сейдали

                                    Нихат Салиф Мехмедали

                                    Хасан Юскан Мустафа

                                    Тюлай Тунай Сали

Постоянна комисия по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението в състав:

Председател:            Севгинар Тамер Муса

Зам. председател:   Ахмед Шуаиб Ахмед

Членове:                   Белгин Сабахтин Садък

                                    Левент Ахмед Хасан

                                    Минчо Росенов Гигьов

                                    Неджиб Гюлюстан Халил

                                    Сибел Басри Юсеин

 Постоянна комисия по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето  в състав:

Председател:            Белгин Сабахтин Садък

Зам. председател:    Нериман Сабри Салиф    

Членове:                   Айше Рамис Местан

                        Неджиб Гюлюстан Халил

                                    Бюрхан Халим Ибрахим

                                    Сали Шабан Ибрям

                        Фикрие Фикрет Сюлейман

Постоянна комисия по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение в състав:

Председател:            Нурай Хълми Юсуф

Зам. председател:   Айше Рамис Местан

Членове:                   Беркант Мехмед Мехмед

                                    Ердоан Мустафа Хасан

                        Левент Ахмед Хасан

                        Ергин Реджеб Реджеб

                                    Иляз Алиосман Ибрахим

 Постоянна комисия по Бюджет, финанси и  икономика   в състав:

Председател:            Юмер Лютви Юсеин

Зам. председател:   Сибел Басри Юсеин

Членове:                   Акиф Мехмед Акиф

Нурай Хълми Юсуф

Сезгин Мехмед Исмаил

Нургюн Рамадан Мехмед

Нериман Сабри Салиф

Постоянна комисия по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол в състав:

Председател :           Сезгин Мехмед Исмаил

Зам. председател:    Рейхан Мустафа Сейдали

Членове:                   Нургюн Рамадан Мехмед   

                                    Димитър Тодоров Кадиев

                                    Севгинар Тамер Муса

                                    Ердоан Мустафа Хасан

                                    Ахмед Шуаиб Ахмед

 Постоянна комисия по Селско стопанство, гори, води и екология в състав:

Председател:            Ергин Реджеб Реджеб

Зам. председател:    Ремзи Тасим Юсеин

Членове:                   Иляз Алиосман Ибрахим

                                    Тюлай Тунай Сали

                                    Юмер Лютви Юсеин

                        Шукри Вели Халит

                                    Фикрие Фикрет Сюлейман

Постоянна комисия за Противодействие на корупцията и за отнемане

 на незаконно придобитото имущество в състав:

Председател:            Хасан Юскан Мустафа

Зам. председател:   Тюлай Тунай Сали

Членове:                   Ремзи Тасим Юсеин

                                    Нериман Сабри Салиф

                                    Нургюн Рамадан Мехмед

                                    Сибел Басри Юсеин

                                    Нихат Салиф Мехмедали

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос