Обява

На основание  Решения  № 7  протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 31.01.2019 г., №144 от протокол №13 от 25.10.2018 година, № 22 от протокол № 2 от 08.02.2019 г. на Общински съвет Момчилград  и във връзка със заповед  №РД-19- 241   от 26.06.2019 г.  на кмета на общината , издадена на основание  чл.6, ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я   В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване за Учредяване право  на строеж за изграждане  на сграда с обслужващо предназначение на  три етажа   и жилищна сграда на  пет етажа с обща застроена площ до 510 (петстотин и десет) кв.м. и разгъната застроена площ до 3000(три хиляди )кв.м. с търговски партер, жилища и гаражи при запазване на съществуващите дървета ( скица с виза №343 от 16.10.2018 г. на гл.архитект) в урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.65 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 3250 кв.м., актуван с АЧОС № 242 от 14.09.2001 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№610 от 13.11.2001 г.( включен в програмата за 2019 г. под №1) с начална тръжна цена  155 050 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 16.07.2019 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.07.2019 г. до 15.07.2019 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 15.07.2019 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.            

За справки : тел.03631/8845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865