Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти

На основание  Решения  №11  протокол №1 от 31.01.2020 г., № 19 от 08.02.2019г.  и №67 от протокол №7 от 28.05.2020 г.  на Общински съвет - Момчилград  и заповед № РД-19-265  от 19.06.2020 г. на кмета на общината , издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я   В  А :

 Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

1.  Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ(седми), кв.29 (двадесет и девети)по действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, целият с площ 810 (осемстотин и десет) кв.м.,  актуван с АЧОС № 2662 от 19.02.2020 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№189 от 19.02.2020 година ( включен в програмата под №45) с начална тръжна цена  5750 лева, без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ(дванадесет), кв.29 (двадесет и девети) действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, целият с площ 804 (осемстотин и четири)  кв.м.,  актуван с АЧОС № 2663 от 19.02.2020 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№190 от 19.02.2020 година ( включен в програмата под №46) с начална тръжна цена   5650 лева, без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 14.07.2020 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.07.2020 г. до 13.07.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.07.2020 г.

   V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

 

Илкнур Кязим 

Кмет на Община Момчилград:

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/7841; 03631/7849 (факс)

Горещ телефон

03631/6527