Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот  І, кв.18 по действащия ПУП на  с.Птичар

На основание  Решениe  №11  протокол №1 от 31.01.2020 г.и №47 от  протокол №4 от 23.03.2020 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-283  от 03.07.2020 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот  І, кв.18 по действащия ПУП на  с.Птичар, община Момчилград целият с площ 1944 кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда-бивша детска градина със застроена площ 266 кв.м. и разгъната застроена площ 532 кв.м, при граници: от всички страни улици, актуван с АЧОС №2628/ 29.10.2018 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1652/30.10.2018 год. (включен в програмата под №34) с начална тръжна цена  38 300 лв. в т.ч. земя 10 500 без начислен ДДС.

ІІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.07.2020 г. от 12 часа.

ІV.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 10.07.2020 г. до 27.07.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 V.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 27.07.2020 г.

         VІ. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/7841; 03631/7849 (факс)

Горещ телефон

03631/6527