Публичен търг с явно наддаване за продажба на  движима вещ – лек автомобил марка «ВАЗ 21310»

Написано на .

На основание   заповед №РД-19-305     от 16.07.2020 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.43, ал.2, чл.46, ал.1  и във връзка с чл.87,ал.2  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с явно наддаване за продажба на  движима вещ – лек автомобил марка «ВАЗ 21310», К 5264АТ , рама ХТА21310070080083, двигател №212148547729 с начална тръжна цена 1100 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  04.08.2020 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 22.07.2020 г. до 03.08.2020 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.08.2020 г.

 V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на вещта при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Публикувано в Търгове

Печат