Публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот в с. Птичар

На основание  Решения  №11  протокол №1 от 31.01.2020 г.и №152 от  протокол №13 от 27.11.2020 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-483  от 22.12.2020 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот ІХ, кв.14 по действащия ПУП на с.Птичар, община Момчилград, целият с площ 540 кв.м.,  актуван с АЧОС № 3059 от 26.10.2020 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1660 26.10.2020 година ( включен в програмата под №52)с начална тръжна цена 4 150 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 12.01.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 04.01.2021 г. до 11.01.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 11.01.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос