Публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот в село Прогрес

На основание Решения №11 протокол №1 от 31.01.2020 г.и №152 от  протокол №13 от 27.11.2020 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-4  от 05.01.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1 от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.9 по действащия ПУП на с.Прогрес, община Момчилград, целият с площ 600 кв.м.,  актуван с АЧОС № 3005 от 13.10.2020 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1562,1564/13.10.2020 година ( включен в програмата под №53)с начална тръжна цена 6 200 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 26.01.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 11.01.2021 г. до 25.01.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 25.01.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

 

 

 

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос