Публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на самостоятелно обособено помещение за търговска дейност от сграда в Момчилград

На основание  Решения №166 от протокол №14 от 22.12.2020 г. за актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. и във връзка със  заповед №РД-19-5   от 05.01.2021 г. на кмета на общината издадена на основание чл.87, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О  Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на Общински нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособено помещение за търговска дейност от сграда с идентификатор 48996.104.277.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград с административен адрес гр.Момчилград, , ул.”Гюмюрджинска” № 51 ( номер по предходен план УПИ І пл.сн.№ 682, кв.40 ) с площ 85 ( осемдесет и пет) кв.м.,  целият имот актуван с АЧОС № 727 от 30.11.2007 година с начална месечна наемна цена 234.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  29.01.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 15.01.2021 г. до 28.01.2021 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 28.01.2021 г.

   V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването под наем на  имота при същите  условия.

 

Кмет на община Момчилград  (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос