Публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

На основание  Решения №12 от протокол №1 от 28.01.2021 г. за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 г. и във връзка със заповед №РД-19- 60  от 09.02.2021 г. на кмета на общината издадена на основание чл.87, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О  Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, както следва:

1.Самостоятелен търговски обект – магазин с идентификатор 48996.104.145.1.5  от сграда с идентификатор 48996.104.145.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 48996.104.145 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград с административен адрес гр.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” № 48 ( номер по предходен план УПИ VІІ, кв.43а ) с площ 65 ( шестдесет и пет) кв.м., целият имот актуван с АЧОС № 729 от 30.11.2007 година  с начална месечна наемна цена 180.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

2. Постройка на допълващо застрояване – бръснарски салон с идентификатор 48996.104.86.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 48996.104.86 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Момчилград с административен адрес гр.Момчилград, , ул.”26 декември” № 6 ( номер по предходен план УПИ ІІ, кв.96 ) с площ 24 ( двадесет и четири ) кв.м.,  целият имот актуван с АЧОС № 946 от 05.11.2018 година с начална месечна наемна цена 66.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

 ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  26.02.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 15.02.2021 г. до 25.02.2021 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 25.02.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до отдаването под наем на  имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград  

(Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос