Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот в Чуково

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г. и №30 от  протокол №2 от 26.02.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19- 140 от 05.04.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ(три), кв.16 (шестнадесет) по действащия ПУП на Чуково, одобрен със заповед №158 от 17.06.1988 година, целият с площ 720.00 ( седемстотин и двадесет) кв.м, актуван с АЧОС №18/16.06.2006 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 730 от 19.06.2006 година( включен в Програмата под № 20) с начална тръжна цена 5900 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 27.04.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 16.04.2021 г. до 26.04.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 26.04.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

 

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос