Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот по действащия ПУП на с.Чуково

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г. и №83 от  протокол №6 от 28.05.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-256  от 18.06.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл.сн.50,51, кв.6 (шести) по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград, одобрен със заповед №158 от 17.06.1988 година, целият с площ 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м., актуван с АЧОС № 3224 от 15.04.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ. №701 от 19.04.2021 година ( включен в Програмата под № 42) с начална тръжна цена 5500 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 09.07.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 28.06.2021 г. до 08.07.2021 г. срещу такса от 50 лв. без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код: DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 08.07.2021 г.

 

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите условия.

        

 

 

 

Кмет на община Момчилград:

(Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос