Публичен търг за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот по действащия ПУП на село Багрянка

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №97 от  протокол №7 от 30.06.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-294  от 21.07.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община МомчилградНа основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №97 от  протокол №7 от 30.06.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-294  от 21.07.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград.


О  Б  Я  В  Я  В  А :


І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) , пл.сн.39,  кв.12 (дванадесети) по действащия ПУП на с.Багрянка, община Момчилград,  одобрен със заповед №1701  от 04.08.1972 година, изм. със заповед № 303 от 04.12.2003 г.,  целият с площ 570 (петстотин и седемдесет ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3293 от 16.06.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1039 от 17.06.2021 година ( включен в Програмата под № 45) с начална тръжна цена 5 100 лв., без начислен ДДС.ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 11.08.2021 г. от 12 часа.
ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 27.07.2021 г. до 10.08.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 10.08.2021 г.
V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Илкнур Кязим                        /п/
Кмет на община Момчилград 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос