Публичен търг за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот по действащия ПУП на село Чуково

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №97 от  протокол №7 от 30.06.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-296  от 21.07.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот V (пети) , пл.сн.41,  кв.16 (шестнадесети)по действащия ПУП на с.Чуково, община Момчилград,  одобрен със заповед №158  от 17.06.1988 година,   целият с площ 495 (четиристотин деветдесет и пет ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3290 от 11.06.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1007 от 11.06.2021 година ( включен в Програмата под № 44) с начална тръжна цена 4 450 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 10.08.2021 г. от 12 часа.

 

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 27.07.2021 г. до 09.08.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 09.08.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос