Публичен търг за продажба на Неурегулиран поземлен имот в село Седлари

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №111 от  протокол №8 от 29.07.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-346  от 23.08.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Неурегулиран поземлен имот №303 (триста и три) в урбанизираната територия на с.Седлари, мах.Градинка, община Момчилград, целият с площ 98 (деветдесет и осем ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3301 от 01.07.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1162 от 01.07.2021 година ( включен в Програмата под № 55) с начална тръжна цена 1000 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 14.09.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.09.2021 г. до 13.09.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.09.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос