Незастроени урегулирани поземлени имоти VII и VIII в кв. 4 по действащия ПУП на с. Върхари

На основание  Решения  №12  протокол №1 от 28.01.2021 г.и №111 от  протокол №8 от 29.07.2021 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-348  от 23.08.2021 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ (седми), кв.4 (четвърти)по действащия ПУП на с.Върхари, община Момчилград,  одобрен със заповед №РД-19-128/31.03.2021 г., целият с площ 600 (шестстотин ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3299 от 29.06.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1140 от 29.06.2021 година ( включен в Програмата под № 53) с начална тръжна цена 5 650 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ(осми), кв.4 (четвърти)по действащия ПУП на с.Върхари, община Момчилград,  одобрен със заповед №РД-19-128/31.03.2021 г., целият с площ 600 (шестстотин  ) кв.м., актуван с АЧОС № 3300 от 29.06.2021 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1141 от 29.06.2021 г. (включен в Програмата под № 54) с начална тръжна цена 5650 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 17.09.2021 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация всеки работен ден от 01.09.2021 г. до 16.09.2021 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 16.09.2021 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос