Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 31.01.2017 г, №116 от протокол №7 от 28.07.2015 г., №23 от протокол №2 от 28.02.2017 г. на Общински съвет-Момчилград ,  заповед  №РД-19- 96    от 16.03.2017 г.на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Повторен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот І(първи), кв.119 (сто и деветнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 455.87 ( четиристотин петдесет и пет цяло осемдесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2150/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№  848 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №39) с начална тръжна цена 22 950 лв., без начислен ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот VІІІ(осем), кв.119 (сто и деветнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 429.77 ( четиристотин двадесет и девет цяло седемдесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2151/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№  849 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №40) с начална тръжна цена 21 600 лв., без начислен ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот І(първи), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 491.28 ( четиристотин деветдесет и едно цяло двадесет и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2152/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№  850 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №41) с начална тръжна цена 24 750 лв., без начислен ДДС.

8. Урегулиран поземлен имот ХІV(четиринадесет), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 390.40 ( триста и деветдесет цяло и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №2153/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по

Дв.вх.Рег.№  851 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №42) с начална тръжна цена 19 500 лв., без начислен ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот ХV(петнадесет), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 390.40 ( триста и деветдесет цяло и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №2154/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№  852 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №43) с начална тръжна цена 19 500 лв., без начислен ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот ІV(четири), кв.122 (сто и двадесет и две) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 486.96 ( четиристотин осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) кв.м, актуван с АЧОС №2155/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 853 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №44) с начална тръжна цена 24 150 лв., без начислен ДДС.

6. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.122 (сто и двадесет и две) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 572.72 ( петстотин седемдесет и две цяло седемдесет и две) кв.м, актуван с АЧОС №2156/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 854 т 20.05.2015 година(включен в програмата под №45) с начална тръжна цена 28 100 лв., без начислен ДДС.

 

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.04.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 30.03.2017 г. до 12.04.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.04.2017 г.

         V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865