Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 31.01.2017 г, №116 от протокол №7 от 28.07.2015 г., №23 от протокол №2 от 28.02.2017 г. на Общински съвет-Момчилград ,  заповед  №РД-19- 98    от 16.03.2017 г.на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Повторен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот І(първи), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 561 ( петстотин шестдесет и един) кв.м, актуван с АЧОС №2142/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 840 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №31) с начална тръжна цена 28 250 лв., без начислен ДДС.

 2. Урегулиран поземлен имот ІІ(две), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 433.54 ( четиристотин тридесет и три цяло петдесет и четири) кв.м, актуван с АЧОС №2143/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 841 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №32) с начална тръжна цена 21 700 лв., без начислен ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот ІІІ(три), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 435.88 ( четиристотин тридесет и пет цяло осемдесет и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2144/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 842 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №33) с начална тръжна цена 21 750 лв., без начислен ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот ІV(четири), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 415.25 ( четиристотин и петнадесет цяло двадесет и пет) кв.м, актуван с АЧОС №2145/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№  843 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №34) с начална тръжна цена 21 050 лв., без начислен ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 382.21 ( триста осемдесет и две цяло двадесет и един) кв.м, актуван с АЧОС №2146/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№  844 от 19.05.2015 г. (включен в програмата под №35) с начална тръжна цена  19350 лв.

6. Урегулиран поземлен имот VІ(шест), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 391.78 ( триста деветдесет и едно цяло цяло седемдесет и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2147/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 845 от 20.05.2015 г. (включен в програмата под №36) с начална тръжна цена  19550 лв.

7. Урегулиран поземлен имот VІІ(седем), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 440.09 ( четиристотин и четиридесет цялои девет) кв.м, актуван с АЧОС №2148/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№  846 от 20.05.2015 г. (включен в програмата под №37) с начална тръжна цена  21 850 лв.

8.Урегулиран поземлен имот VІІІ(осем), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 586.29 ( петстотин осемдесет и шест цяло двадесет и девет) кв.м, актуван с АЧОС №2149/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 847 от 20.05.2015 г. (включен в програмата под №38) с начална тръжна цена  28 900 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 12.04.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 29.03.2017 г. до 11.04.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 11.04.2017 г.

         V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865