Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 31.01.2017 г., №25 от  протокол №2 от 28.02.2017г. на Общински съвет-Момчилград, заповед  №РД-19- 95    от 16.03.2017 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба имоти-частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.3 по действащия ПУП на с.Чуково, мах.Дъбовец целият с площ 680 кв.м., , актуван с АЧОС №2452/20.12.2016 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 2079/ 22.12.2016 г. (включен в програмата под №54) с  начална тръжна цена  5250 лв., без начислен ДДС.

2. Поземлен имот №2024 , кв.1 по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 г. изм. със заповед № РД-19-662/15.12.2016 г., целият с площ 384 кв.м., актуван с АЧОС №2453 от 15.01.2017 г. вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 52 от 19.01.2017 година (включен в програмата под №55) с начална тръжна цена  19 200 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 07.04.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 27.03.2017 г. до 06.04.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 06.04.2017 г.

          V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865