Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 31.01.2017 г., №41 от 21.03.2012 г., №24 и №25 от протокол №2 от 28.02.2017 г. на Общински съвет-Момчилград, заповеди №РД-19-101 и №РД-19-102 от 17.03.2017 г. на кмета на общината и във връзка с Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот  І, кв.3 по действащия ПУП на  с.Карамфил, община Момчилград с площ 6346 кв.м., ведно с построените в него: 1.Едноетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 207 кв.м. и разгъната застроена площ 207 кв.м., 2.Едноетажна сграда с призем – бивша столова със застроена площ 55 кв. и разгъната застроена площ 105  кв.м..Приземен етаж   с масивна стоманобетонна конструкция, първи етаж – паянтова конструкция, при граници: североизток и югоизток- КВС на землище с.Карамфил, северозапад-улица и югозапад-празно общинско място, актуван с АЧОС №794/ 13.03.2009 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№375/20.03.2009 год. (включен в програмата под №7) с начална тръжна цена  24 500 лв. в т.ч. земя 14 500 без начислен ДДС.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажба на  Урегулиран поземлен имот І , кв.26 по действащия ПУП на  с.Лале, община Момчилград с площ 3692 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 308 кв.м. и разгъната застроена площ 616 кв.м., сграда-склад със застроена площ 58 кв.м. и разгъната застроена площ 116 кв.м  при граници: изток-гробище,  запад-улица и север – нива и юг-улица, актуван с АЧОС №862/ 09.11.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 1424 / 10.11.2009год. (включен в програмата под №3) с начална тръжна цена 24 400 лв. в т.ч. земя 7 900 лв., без начислен ДДС.

ІІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.04.2017 г. от 12 часа.

ІV.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 04.04.2017 г. до 18.04.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 V.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.04.2017 г.

          VІ. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865