Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 31.01.2017 г., №41 от 21.03.2012 г. и №24 от протокол №2 от 28.02.2017 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-100 от 17.03.2017 г. на кмета на общината и във връзка с Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Повторен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот  ІV, кв.16 по действащия ПУП на с. Н.Бозвелиево, община Момчилград с площ 4290 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 270 кв.м. и разгъната застроена площ 540 кв.м. при граници: североизток-УПИ ІІІ, запад и юг- път, актуван с АЧОС №791/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№368/13.03.2009 год (включен в програмата под №6)с начална тръжна цена 16 200 лв. в т.ч. земя 7 500 лв., без начислен ДДС.

2.Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Биволяне, община Момчилград с площ 3978 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 119 кв.м. и разгъната застроена площ 238 кв.м., пристройка към сградата със ЗП 9 кв.м., столова със ЗП 81 кв.м. и пристройка към столовата със ЗП 26 кв.м. при граници: изток-ниви, запад-мера, север  и юг-застроена част на селото, актуван с АЧОС №800/ 01.04.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№462/16.04.2009 год. (включен в програмата под №2) с начална тръжна цена 11 000 лв. в т.ч. земя  6700 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 20.04.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 05.04.2017 г. до 19.04.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 19.04.2017 г.

          V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865