Обява

На основание  Решение №8 от протокол №1 от 31.01.2017 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 година, Заповед №РД-19-202    от 01.06.2017 г. на кмета на общината и във връзка с  Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І. Публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на  общински нежилищен имот, находящ се в гр.Момчилград, ул.»Гюмюрджинска» №72, представляващ  обект «Кафе-аперитив», попадащ в УПИ ІV, кв.53 по действащия ПУП на Момчилград със застроена площ 248 кв.м. (включен в програмата за 2017 г. под №18),актуван с АЧОС №275 от 27.12.2002 г. с начална тръжна наемна цена 322.00 лв., без начислен ДДС за срок от десет години

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  30.06.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 15.06.2017 г. до 29.06.2017 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 29.06.2017 г.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград  (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865